• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.11.2018

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu

 

 

Na osnovu člana 3. Odluke o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu, broj: 02-05-1-2467/18od 31.10.2018.  godine i tačke 6. stav 1 Opštih kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog ciklusa  studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu, broj:02-05-1-2471/18od 31.10.2018. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravi i društvene djelatnosti Općine Maglaj raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu

 

 

I

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • *da imaju prebivalište na području općine Maglaj,
 • *da su redovni studenti drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,
 • *da u akademskoj 2017/2018. godini ne koriste stipendiju ili studentski kredit od nekog drugog subjekta.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti:

 • *koji obnavljaju godinu na istom ili drugom fakultetu,
 • *koji studiraju na privatnim visokoškolskim ustanovama.

 

II

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • *potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj (ne stariju od 6 mjeseci);
 • *uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu drugog ciklusa studija u statusu redovnog studenta;
 • *za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove sa izvedenom prosječnom ocjenom uprethodnim godinama studija (ne stariju od 3 mjeseca);
 • *izjavu da nisu korisnici stipendije od drugog davaoca za akademsku 2017/2018. godinu;
 • *broj tekućeg računa studenta (kopija kartice).

 

III

U slučaju prijave na konkurs studenata čije su ocjene na fakultetu iskazane od 1-5 primjenjivat će se tumačenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

 

IV

Sva dokumenta uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objave.

 

VI

Prijave dostavljati u koverti na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

OPĆINA MAGLAJ

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti

sa naznakom:

KOMISIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH STUDENTSKIH STIPENDIJA

„Prijavana konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima drugog ciklusa studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2017/2018. godinu

 

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.