• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.10.2018

Obavijest – ističe rok za podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški (do petka 05.10.2018. godine)

 

Na osnovu dijela E/ Model ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj 68/18) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

 

O B A V I J E S T

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški u 2018. godini

 

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu (U daljem tekstu: Program podrški).

 

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti i ostala pravna lica, koji ispunjavaju uvjete propisane u okviru općih i posebnih kriterija prihvatljivosti za podršku.

 

III – OPĆI UVJETI

Opći uvjeti prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

 

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

(3) Ukoliko je klijent fizičko lice, mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.

(4) Ukoliko je klijent zadruga, mora izvršiti zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), osim ako je novoformirana zadruga,

(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

 

Opći uvjeti prihvatljivosti za projekte

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga moraju biti u skladu s realnim tržišnim cijenama, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.

(2) Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

IV POSEBNI UVJETI

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku pojedinu mjeru prikazani su u Aneksu II – Lista prihvatljivih troškova koja je sastavni dio Pravilnika, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.

(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a.

(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno od 1. 10. prethodne godine.

 

Neprihvatljivi troškovi

 

(1) Neprihvatljivi troškovi su:

 1. a) Porezi, uključujući PDV, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade državi,
 2. b) Nabavka korištene opreme i namještaja,
 3. c) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
 4. d) Troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
 5. e) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće uprave, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),
 6. f) Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena preko poslovnog računa, troškovi vlastitog rada,
 7. g) Nabavka izvršena putem lizinga,
 8. h) Nabavka izvršena na osnovu donacija i poklona.

 

V PREDMET PODRŠKE

 Mjere podrške

Podrška se provodi kroz sljedeće mjere i to:

  Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,

  Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi oz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora,

    Sufinanciranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,

    Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti zadruga,

    Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja,

    Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza,

    Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

 

VI INTENZITET PODRŠKE I IZNOS PODRŠKE PO MJERI I PO KLIJENTU

 

Izračunavanje podrške

(1) Osnova za izračunavanje podrške je dostavljeni račun (faktura).

(2) Izuzetak od odredbe iz stava (1) su aktivnosti zadruga na povezivanju ponude malih poljoprivrednih proizvođača i aktivnosti medijskih kuća vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(3) Visina podrške iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:

 1. a) za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji do 50% iznosa premije osiguranja, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 20.000 KM;
 2. b) za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM. Za aktivnosti vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja u medijima iznos podrške prikazan je u Aneksu IV.
 3. c) za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM;
 4. d) za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza, do 50% iznosa prihvatljivih troškova za nabavku kancelarijske opreme i namještaja, prihvatljivih troškova zadružne revizije i troškova tekućeg poslovanja. Za aktivnosti povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvođača, iznos podrške prikazan je u Aneksu V. Podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 3.000 KM.
 5. e) Za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji do 75% prihvatljivih troškova za uvođenje standarda, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 15.000 KM;

(4) Klijent može ostvariti pravo na podršku za jedan zahtjev u okviru svake pojedine mjere iz ovog člana u toku jedne godine.

 

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbir iznosa obračunate podrške za sve pojedinačne zahtjeve u okviru jedne mjere bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški za tu mjeru, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške u okviru te mjere.

 

VII – ROKOVI I PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Klijent podnosi Zahtjev za podršku nakon objave Obavijesti na web stranici Federalnog ministarstva, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 05.10.2018. godine.