• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.07.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona

U ponedjeljak, 16.07.2018. godine u Sali Općinskog Vijeća Maglaj održana je Javna rasprava po Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su, pored službenika Policijske uprave Zavidovići – Policijske stanice Maglaj, učešće uzeli i službenici Općine Maglaj.
Iako odziva građana nije bilo, Komandir policijske stanice Maglaj Alen Mušić je na početku pozdravio sve prisutne i upoznao ih sa Pravnim osnovom za donošnje zakona koji je sadržan u odredbama člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, kojim je propisano da Skupština Zeničko-dobojskog kantona donosi zakone i druge propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti.

Napomenuto je da s obzirom da je osnovni tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona donesen 1997. godine, da je isti nekoliko puta mijenjan i dopunjavan, da su pojedine odredbe ovog Zakona bile nametnute od strane Visokog predstavnika u BiH koje su u daljim skupštinskim procedurama usvojene u istom tekstu, uzimajući u obzir da su u međuvremenu doneseni i drugi zakoni koji su reguslisali istu materiju na drugačiji način, kao i činjenicu da su pojedine odredbe prestale da važe, stekli su se uslovi za donošenje novog teksta Zakona.

U svom daljem izlaganju Komandir PS Maglaj prisutne je upoznao sa osnovama Pravnog rješenja kroz Osnovne odredbe i Organizaciju Ministarstva i Uprave policije u pet poglavlja i to: Unutrašnju organizaciju i nadležnosti Ministarstva i uprave policije; Rukovođenju, Postupku imenovanja, mandatu, ocjeni rada, postupak smjene i razrješenja, disciplinske odgovornosti i suspenzije policijskog Komesara; Ureda za pritužbe javnosti; Zaposlenicima Ministasrtva i uprave policije, danu policije i nagrađivanje.
U daljem toku Javne rasprave Komadir PS Maglaj prisutne je upoznao i sa sa dijelom u Zakonu kojim su regulisani Međusobni odnosi i saradnje Ministasrtva i Uprave policije Ministasrtvom sigurnosti BiH, drugim Ministasrtvima unutrašnjih poslova, policijskim organima i organima uprave u BiH, kao i sa Prelaznim i završnim odredbama predloženog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona koji je dat u Nacrtu.

Takođe je napomenuto da za donošenje ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu kantona.