• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.06.2018

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. godinu, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj

 

1.PREDMET POZIVA

*Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj u 2018.godini.

*Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače koji imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju povrća, rasada, cvijeća i dr. na površini od 200 m2 i više.

*Rok za podnošenje zahtjeva je 18.07.2018. godine.

*Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 0,70 do 1,00 KM/1m2 plastenika (visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2.PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

a) Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

b) Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

VRSTE POTICAJA I KRITERIJI

*Plastenička proizvodnja povrća,

*Zasnovana plastenička proizvodnja na površini od 200 m2 i više na jednoj parceli na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu. 

 

DOKUMENTACIJA

1.Zahtjev,

2.Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK),

3.Lista korištenja iz RPG-a i RK,

4.Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

5.Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

3.PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj, Općinskom načelniku – Komisija za poticaje.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18.07.2018. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.