• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2018

18. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 18. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 29.05.2018. godine, sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 07. 06. 2018. godine sa početkom u 9,30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.
Verifikacija Zapisnika sa 1. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

DNEVNI RED

1. Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od 4/5.05.2018.godine; 
2. Izvještaj o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – poplave i klizišta od 06.05.2018. godine; Download
3. Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.03.2018. godine;  Download
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacinog plana Misurići - Poslovna zona Misurići;  Download
5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;  Download
6. Prijedlog Odluke o kriterijima i standardima utvrđivanja cijene i prodaja gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, neposrednom pogodbom; Download
7. Prijedlog Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta u državnoj svojini; Download
8. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina;  Download
9. Prijedlog Odluke o načinu utrška sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma i naknade iz koncesije za 2017. godinu;  Download
10. Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja;  Download
11. Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj;  Download
12. Saglasnost Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju MHE „MEGARA I „ snage 30 kw na rijeci Megari; Download
13. Informacija po pitanju zaključaka OV Maglaj i uvođenje Povjereništa u Mjesnoj zajednici Ulišnjak.

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Svjetlana Zamboni