• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.05.2018

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RADNIH MAŠINA u vlasništvu KJD d.o.o. Maglaj putem licitacije

 

Na osnovu Odluke o raspisivanju licitacije broj 01-642/18 od 04.05.2018.godine o prodaji radnih mašina i Rješenja o formiranju Komisije u postupku licitacije od 04.05.2018. godine, Komisija za provođenje licitacije o b j a v Ij u j e:

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RADNIH MAŠINA

u vlasništvu KJD d.o.o. Maglaj  putem licitacije

 

I – PREDMET PRODAJE

 1. Čistač snijega Villager Cub Cadet 945 SWE, godište 2017. pogonsko gorivo: benzin, motor OHV 4-taktni, zapremina motora 420 ccm, brzine: 6 naprijed i 2 nazad, radna širina 114 cm, radna visina 56 cm, promjer noževa 40 cm, domet bacanja (suhog snijega) 18 m, svrdlo (freza): Extreme-Auger, blokada točkova: da, ugao okretanja bacača snijega : 200 stepeni, kapacitet rezervoara 4,7 L, start: elektro 230V i ručni, točkovi: dupli 16“x 6.5“ X- Track zimski profil (4 gume), težina 218 kg, dimenzije pakovanja 152 cm x 127 cm x 91 cm, mašina radila ukupno 40 sati,

POČETNA CIJENA 4.790,93 KM

 

 2. Kopačica „ANTRAC“ 315 Kama 178, godište 2014., jednocilindrični, 4-taktni, vertikalno zračno      hlađen, direktno ubrizgavanje, dizel motor, snaga 4,4 kW, broj obrtaja 3600/1800 , kapacitet rezervoara 3.5 litara, nekorištena,

      POČETNA CIJENA 1308,64 KM.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate depozit/kauciju u iznosu od 10 % za čistač snijega i u iznosu od 10% za kopačicu.

Uplata depozita se po pravilu vrši na blagajni KJD d.o.o. Maglaj, te se depozit smatra zasebnim sredstvima izvan postojećih sredstava blagajne za redovno poslovanje.

 

III – DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti (neprovidnoj), sa naznakom: NE OTVARATI.

U slučaju ponude za sve predmete prodaje, ponude se za svaki predmet pakuju posebno, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za više predmeta, s tim da za jedan predmet može dostaviti samo jednu ponudu.

Uz ponudu se dostavlja i dokaz o izvršenoj uplati depozita za učešće u postupku javnog nadmetanja. Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja i kontakt telefon, CIPS-ovu potvrdu o prebivalištu, broj

tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravno lice, ponuda se dostavlja na memorandumu pravnog lica i mora da sadrži: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, ovjereno rješenje o upisu u sudski registar, ID broj o poreznoj registraciji, te broj poslovnog računa.

Ponude u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača te naznakom „Ponuda za licitaciju radnih mašina” dostavljaju se na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4, Maglaj, ili direktno na protokol Društva.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 08.06.2018. godine (petak) u 12h, kada će se u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj izvršiti otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica.

 

IV – POSTUPAK LICITACIJE I KRITERIJ VREDNOVANJA

Postupak nadmetanja počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Predsjednik Komisije otvara pristigle ponude, te članovi Komisije zajedno utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za učešće u postupku licitacije.

Radne mašine koje su predmet ponude prodaju se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu. Ponude koje budu niže od navedene početne cijene neće se uzeti u razmatranje. U slučaju postignute iste pojedinačne cijene, prednost će se dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

 

V – OBAVEZE KUPCA/PONUĐAČA

Sa odabranim ponuđačem/ponuđačima KJD d.o.o. Maglaj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 10 (deset) dana od dana završetka postupka javnog nadmetanja i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

Kupac je dužan za radnu mašinu uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, iznos uplaćene kaucije mu neće biti vraćen, a KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos kaucije će biti vraćen nakon okončanja postupka licitacije u roku od najduže 3 dana. Tekst ovog javnog oglasa zainteresirani mogu preuzeti lično u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj.

 

VI – DODATNE INFORMACIJE

Radne mašine se mogu pregledati svakim radnim danom od 08-14 h u poslovnom krugu KJD d.o.o. Maglaj, kontakt osoba Muminović Ibrahim.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati putem telefona na broj 032-603-523, kontakt osoba: referent za opšte i pravne poslove.

KJD d.o.o. Maglaj zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju radnih mašina po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

U prilogu pogledajte izvorni oglas: Download