• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2018

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj

 

 

I

Općinski načelnik Općine Maglaj, raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj, a u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata.

 

II

Zdravstveni savjet će brojati najmanje 9 (devet) a najviše 15 (petnaest) članova, a kojeg će imenovat Općinski načelnik i to potpredsjednika i članove iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka uz poštivanje donesene Odluke i to :

Ø predstavnika pacijenata iz reda registriranog Udruženja koji se bave zaštitom i pravima pacijenata

Ø predstavnika mladih iz reda registriranog Udruženja mladih sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika Općinskog organa uprave iz reda zaposlenika koji se bave zdravstvenom /socijalnom zaštitom građana kao i sanitarno epidemijološkom djelatnošću

Ø predstavnika zdravstvene komore medicinskih sestara tehničara sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika zdravstvene komore ljekara sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika udruženja iz reda Udruženja za prevenciju diabetesa sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika udruženja iz reda registriranog Udruženja hemodijaliznih bubrežnih bolesnika općina

Ø predstavnika Crvenog krsta/križa s područja lokalne zajednice iz reda dobrovoljnih davalaca krvi

Ø predstavnika zdravstvenih radnika iz reda privatnih praksi sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika penzionera iz reda Udruženja penzionera sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika apotekarske djelatnosti iz reda registriranih apoteka sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika paraplegičara iz reda registriranog Udruženja paraplegičara sa područja lokalne zajednice

Ø predstavnika invalida rada iz reda registriranog Udruženja invalida rada sa područja lokalne zajednice.

 

III

Mandat članova Zdravstvenog savjeta traje 4 ( četiri) godine.

 

IV

Sredstva potrebna za rad Zdravstvenog savjeta obezbjeđuju se u Budžetu Općine Maglaj na temelju godišnjeg programa rada kojeg donosi Zdravstveni savjet uz suglasnost Općinskog vijeća Maglaj.

 

V

Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove :

Ø predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području općine Maglaj,

Ø daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području općine Maglaj, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine,

Ø prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Maglaj,

Ø predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine Maglaj,

Ø prati primjenu propisa na području općine Maglaj koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,

Ø obavještava Zdravstveni savjet u Kantonalnom Ministarstvu zdravstva o slučajevima težih povreda prava mogu ugroziti živote ili zdravlje pacijenata,

Ø obavještava javnost o povredama prava pacijenata kao i važnim pitanjima u svrhu boljeg upoznavanja pacijenata o aktualnim stvarima ,

Ø podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu, i obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i Poslovnikom o radu Zdravstvenog savjeta

Zdravstveni savjet donosi Poslovnik o svome radu kojim se bliže uređuje organizacija i način rada.

 

VI

Pravo učešća na Javnom pozivu za imenovanje u Zdravstveni savjet Općine Maglaj imaju osobe zdravstvene i nezdravstvene struke koje imaju prebivalište na području Općine Maglaj kao i preporuku udruženja iz kojeg dolaze.

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u šalter sali Općine ili OVDJE.

 

VII

Nakon isteka roka za prikupljanje prijava, Općinski načelnik će izvršiti izbor i rješenjem imenovati Zdravstveni savjet Općine Maglaj, koje će biti objavljeno u “Službenim novinama Općine Maglaj”.

 

VIII

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine.