• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.05.2012

31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 3.05.2012. godineS A Z I V A M
31.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 17.05.2012. godine u 9,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj- Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
Vijećnička pitanja i inicijative


D N E V N I R E D
1. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2011.godinu i Program rada za 2012.godine
2. Izvještaj o radu JU Veterinarska stanica Maglaj za 2011.godinu
3. Informacija o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. – 31.03.2012. godine
4.Prijedlog Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u državnom vlasništvu kojim upravlja i raspolaže Općina Maglaj
- Informacija po zaključku Općinskog vijeća Maglaj br. 02-05-1-785/12 od 12.04.2012. godine
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad UO JU «Dom zdravlja» Maglaj i JU «Narodna apoteka» Maglaj
6. Informacija o radu boračkih organizacija u 2011.godini
7. Informacija o planu upisa učenika u I. razrede srednjih škola za školsku 2012/13. godinu sa planovima upisana učenika u srednje škole
8. Informacija o aktivnostima na rješavanju pitanja toplifikacije grada
9. Informacija o stanju zaštite od požara na području Općine Maglaj
10. Informacija o javnim česmama
11.Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.