• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.09.2017

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*1 i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)2 i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.

 

Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizirati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

 

Općina Maglaj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Maglaj iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

  1. Jednakopravnost spolova

 

  1.1. Projekti koji podržavaju jednakopravnost spolova u svim sferama života na području općine Maglaj;

   1.2. Jačanje ženske inicijative kroz poduzetništvo, kulturni život i druge aktivnosti;

   1.3. Projekti koji promovišu jednakpravnost spolova.

 

2. Ljudska prava

 

  2.1.Realizacija programa i aktivnosti usmjerenih na prava građana, obrazovanje, samozapošljavanje i slično;

   2.2.Borba protiv siromaštva, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih grupa na području općine Maglaj;

 2.3.Promicanje univerzalnih ljudskih vrijednosti kroz aktivnosti pružanja pomoći ugroženom stanovništvu i edukacije o značaju volonterizma;

2.4. Projekti koji propagiraju ideale mira, uzajamnog poštovanja i razumjevanja.

 

 3. Zaštita okoliša i ruralni razvoj

 

3.1. Zaštita životne sredine, flore i faune, i razvijanje ekološke svijesti kroz edukaciju i aktivizam;

3.2. Projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta življenja u urbanoj i ruralnoj sredini;

3.3. Projekti ruralnog razvoja kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje i promicanje svijesti o značaju razvoja sela;

3.4. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

 

4. Historijsko-kulturno nasljeđe i razvoj turizma

 

   4.1. Afirmacija tradicije kulturne baštine sa posebnim naglaskom na očuvanje materijalne baštine;

   4.2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Maglaj;

   4.3. Projekti kreativnog izražavanja u sferi muzike, pozorišta, medija i drugih oblika stvaralaštva;

   4.4. Razvoj turističkih potencijala općine Maglaj.

 

5. Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih

 

5.1. Stvaranja boljih uslova za sportske aktivnosti na području općine Maglaj;

5.2. Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti i borba protiv poroka kod mladih;

5.3. Projekti koji podržavaju sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom;

5.4. Uključivanje djece predškolskog i školskog uzrasta u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja;

 

                      6. Socijalna inkluzija

 

     6.1. Projekti koji podržavaju prevenciju nasilja u porodici, maloljetničke delikvencije i zaštitu mentalnog i fizičkog zdravlja;

      6.2. Projekti koji promovišu uključivanje socijalno isključenih kategorija stanovništva u aktvnosti u zajednici (učesnike i žrtve rata, izbjegla i raseljena licima te starije i bolesne osobe);

      6.3. Psihosocijalni projekti-savjetovališta i radionice sa posebnim akcentom na zaštitu prava djece i žena.

     6.4. Projekti koji podržavaju uključivanje svih socijalnih kategorija u društvene aktivnosti na lokalnom nivou.

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu decembar 2017 – decembar 2018. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Maglaj se može preuzeti od 06. septembra - 03.oktobra 2017. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; ferhat.bradaric@maglaj.ba ili lično preuzimanjem u Općini Maglaj, kancelarija br. 40, Viteška 4, Maglaj, Bosna i Hercegovina.

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici općine Maglaj www.maglaj.ba.

 

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ bit će održan u općini Maglaj 19. septembra 2017. godine, u periodu od 10 do 12 sati u Sali općinskog vijeća. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 27. septembra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Prijavni set kojeg čine tri (3) primjerka obavezne dokumentacije i jedan primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku te jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 9 do 14 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

 

Općina Maglaj

Ul. Viteška 4

74250 Maglaj

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 03. oktobar 2017. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

 

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 radnih dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici općine Maglaj (www.maglaj.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

U prilogu sva potrebna dokumentacija:

 

*Projektni prijedlog

*Pregled budžeta/proračuna

*Matrica logičkog okvira

*Plan aktivnosti i promocije

*Administrativni podaci

*Finansijska aplikaciona forma

*Izjava o podobnosti

*Lista za provjeru

*Smjernice za aplikante Maglaj