• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.04.2017

R J E Š E NJ E o utvrđivanju Liste o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Maglaj za 2017. godinu

Općinski načelnik Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/10 i 5/16) i člana 15. stav 3. i 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj: 04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 02/17), donosi R J E Š E NJ E o utvrđivanju Liste o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Maglaj za 2017.godinu.

Utvrđuje se Lista o rasporedu taksivozila na taksistajališta na području općine Maglaj za 2017. godinu tabelarno Download

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-49-402/17 od 27.02.2017. godine, objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, isti je bio objavljen u „Službenim novinama općine Maglaj“ broj: 02/17 od 03.03.2017. godine, na oglasnoj ploči Općine, na službenoj web stranici općine www.maglaj.ba i u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima bio je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj“, zaključno sa 18.03.2017. godine.

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, izvršila je ocjenu pristiglih zahtjeva i na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj, broj: 04-27-1-2088/16 od 16.01.2017. godine („Sl. novine Općine Maglaj“, broj: 02/17), svojim aktom
broj: 04-27-3-387/17-4 od 27.03.2017. godine utvrdila „Preliminarnu rang listu“ rasporeda taksivozila za svako taksistajališno mjesto iz javnog poziva za 2017. godinu.

Na ovu preliminarnu listu, u skladu sa članom 15. stav 2. Pravilnika podnosioci zahtjeva su mogli izjaviti žalbu Općinskom načelniku Maglaj putem Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Maglaj (Preliminarna lista objavljena dana 31.03.2017.godine) odnosno izjaviti žalbu do 10.04.2017. godine.

Kako na objavljenu „Preliminarnu rang listu“ nije bilo žalbi, Općinski načelnik donosi rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u roku od 15 dana od dana prijema rješenja i ista se predaje putem Općine Maglaj i taksira sa 10,00 KM po tarifom broju: 3. Odluke o općinskim administrativnim taksama („Sl. novine Općine Maglaj, broj: 6/13 i 1/17).