• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.07.2016

35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 18.07.2016. godine,SAZIVAM
35. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan utorak, 02.8.2016. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj
DNEVNI RED


1. Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Download

2. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- Formiranje građevinskih parcela za:
- Gračić Ibrahim Download
- Hrnjica Semir Download
- «Bašić poljoprom» d.o.o. Maglaj

- Odluka o zamjeni nekretnina (Mahmić Ferid)
- Odluka o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj – Sjeverni dio» (po zahtjevu Mahmić Nurudin)Download
- Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana «Misurići» (po zahtjevu Hrnjić Muhameda)Download
- Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene Regulacionog plana «Kosova» Download
- Prijedlog Odluke o usvajanju Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma Download
- Zaključak Općinskog vijeća po održanoj Javnoj raspravi po zahtjevu «Transey» d.o.o. Maglaj Download
- Privremeni priključci na električnu energiju po zahtjevu mještana Alića nastradalih u klizištu 2014. godine Download

3. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2015.godinu

4. Program rada Mjesnih zajednica za 2016.godinu

5. Nacrt Odluke o komunalnom redu i sanitarno higijenskim mjerama Download

6. Nacrt Odluke o upravljanju i održavanju grobljem Čakalovac i obavljanju pogrebne djelatnosti Download

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2016.godine Download

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka u 2016. godini Download

9. Informacija o provedenim aktivnostima na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva Download

10. Informacija o stanju zaštite kulturno historijskih spomenika Download

11. Informacija o stanju gazdovanja šumama na području općine Maglaj u 2015.godini

12. Informacija o prikupljanju i uništavanju NUS-a u 2015.godini Download

13. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj Download

14.Informacija o koncesijama na području općine Maglaj

15. Informacija o provedenim aktivnostima na izradi Strategije prema mladima na području općine Maglaj za period 2016. – 2020. godina. Download

Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI OV
Marko Zelić