• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.07.2016

JAVNI POZIV za izražavanje interesa za prodaju zemljišta u Poslovno-proizvodnoj zoni “Misurići” , općina Maglaj

Pozivaju se fizička i pravna lica, vlasnici zemljišta u Poslovno – proizvodnoj zoni “Misurići“, općina Maglaj, koji su zainteresovani za prodaju istog Općini Maglaj, da Općini Maglaj podnesu prijave kojim izražavaju svoj interes za prodaju zemljišta u Poslovno - proizvodnoj zoni “Misurići” i dostave podatke i dokumentaciju.

Poslovno - proizvodna zona “Misurići” nalazi se u okviru Regulacionog plana “Misurići”(“Sl. novine Općine Maglaj”, broj 6/10) i lokacijski obuhvata zemljište između magistralnog puta M-17 i željezničke pruge, od izgrađenog postojećeg poslovno - proizvodnog objekta “H-M Promet“ d.o.o. Maglaj do izgrađenih postojećih poslovno - proizvodnih objekata “Primus” d.o.o. Maglaj.

Prijava kojom se iskazuje interes za prodaju zemljišta - treba da sadrži osnovne podatke podnosioca prijave - ime i prezime odnosno naziv firme, adresu/sjedište, broj telefona, podatke o zemljištu na koje se odnosi prijava, te prodajnu cijenu, a uz istu zainteresovani trebaju dostaviti dokaz o vlasništvu na zemljištu - zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 30 dana .

Objavljivanje ovog Javnog poziva i podnošenje prijave kojom se izražava interes za prodaju zemljišta u Poslovno - proizvodnoj zoni “Misurići” po ovom Javnom pozivu, ne stvara obavezu podnosioca prijave na prodaju zemljišta niti stvara obavezu Općine Maglaj na kupovinu zemljišta odnosno raspisivanje javnog oglasa. Prijave sa traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj koverti na Protokol Općine Maglaj u Šalter Sali Općine Maglaj ili preporučeno putem pošte, na adresu: Općina Maglaj, Viteška broj 4, 74250 Maglaj

sa naznakom: “Prijava izražavanja interesa za prodaju zemljišta u Poslovno-proizvodnoj zoni “Msurići”. Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, adresu/sjedište i kontakt telefon.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Maglaj, internet stranici Općine Maglaj i RTV “Maglaj” i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.