• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.02.2012

Saopćenje Federalnog operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite

Dana 04.02.2012.godine, na osnovu procjene stanja na terenu izazvanog velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama, održana je hitna telefonska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite na kojoj je donesen zaključak da se Vladi Federacije BiH predloži donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

Istog dana Vlada Federacije BiH je održala hitnu telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Ferderacije BiH uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama, a u kojoj se kaže:

Proglašava se stanje prirodne i druge nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temparaturama.
Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području Vlada Federacije BiH određuje:
da sva Federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (u daljem tekstu: FŠCZ), te da nadležni Kantonalni i opštinski štabovi civilne zaštite, također stave na raspologanje sve resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženim područjima;
prema Federalnom planu, u svim Federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti neprekidno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite,
u skladu sa Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužuje se Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih Federalnih službi zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Federalna služba) i Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalne jedinice), a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području,
u slučaju potrebe, a na traženje nadležnih štabova civilne zaštite sa ugroženog područja, Federalni štab civilne zaštite će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, angažirati i druge snage zaštite i spašavanja sa područja drugih kantona i općina koje nisu ugrožene ovom nesrećom,
Troškovi koji nastanu, angažiranjem Federalnog štaba civilne zaštite, Federalnih službi i Federalnih jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa za spašavanje, tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja pokrit će se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz budžetskih rezervi i drugih finansijskih izvora, u skladu sa važećim propisima. Interventno Vlada Federacije BiH za ove namjene izdvaja do 150.000 KM iz rezervi Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu.

Pored navedenih sredstava, za ove namjene potrebno je koristiti sva raspoloživa sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje u skladu sa Odlukom o načinu korištenja sredstava posebne naknade („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/12).

Zadužuje se Federalni štab civilne zaštite da u skladu sa Federalnim planom i važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.
Kada se sagledaju svi resursi općina, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja, ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, Ministarstvom odbrane BiH radi pružanja pomoći od strane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica na ugroženom području a, eventrualno ako su bude usložnjavala situacija, po potrebi i sa Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.
Obavezuju se svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioca općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snadbijevanju stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrebštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika).
Zadužuju se nadležni organi u općinama i kantonima da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), aktiviraju svoje komisije za procjenu šteta, radi izvršavanja svojih zadataka u skladu sa nebvednom uredbom.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Ova odluka će bit će objavljena putem printanih i elektronskih sredstava informiranja.

Nakon donešene Odluke Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu o angažiranju svih raspoloživih resursa pravnih lica i privrednih društava za raščišćavanje puteva od velikih snježnih nanosa na području Hercegovačko – neretvanskog kantona koja glasi:

Naređuje se opštinskim štabovima civilne zaštite opština Konjic, Jablanica, Čapljina i Grad Mostara da odmah u roku od dva sata, svojim naredbama angažuju sve građevinske mašine koje mogu raditi na raščišćavanju snježnih nanosa na putu M-17, na području Hercegovačko – neretvljanskog kantona.
Naređuje se Kantonalnom štabu CZ Zeničko dobojskog kantona, Kantonalnom štabu CZ Tuzlanskog kantona i Općinskom štabu CZ Općine Tuzla da odmah, svojim naredbama angažuju sve građevinske mašine koje mogu raditi na raščišćavanju snježnih nanosa na putu M-17, na području Hercegovačko – neretvljanskog kantona.
Odmah po dobijanju ove naredbe provesti aktivnosti da se od pravnih lica i privrednih društava, izuzmu građevinske mašine radi angažiranja na raščišćavanju nanosa na putevima.
Naređuje se MUP-u HNK da osigura prolaz mašina i drugih snaga civilne zaštite koje će raditi na raščišćavanju puta M-17.
Pored angažiranja mašina iz tačke 2. i 3. ove naredbe angažirati i općinske organizacije Crvenog križa Federacije BiH radi obezbjeđenja toplih napitaka i drugih sredstava radi pomoći licima koja su zavejana na putnim pravcima Mostar – Jablanica i Jablanica – Mostar.
Uspostaviti kontakt sa kantonalnim štabovima civilne zaštite Hercegovačko – neretvljanskog kantona radi provođenja drugih mjera zaštite i spašavanja kao što su :
Pomoć drugim ekipama i službama koje rade na potrazi i spašavanju ljudi i materijalnih dobara zavejanih vozila na navedenim pravcima,
Pružanje prve pomoći povrijeđenim i
Provođenje drugih prioritetnih aktivnosti.
Zadatke na zaštiti i spašavanju (iz tačke 5. ove naredbe) vršiti od momenta prijema ove naredbe i dalje dok za to postoji potreba zbog čega će biti odgovorni štabovi civilne zaštite općina iz tačke 1. ove naredbe u dogovoru sa Kantonalnim štabom civilne zaštite HNK napraviti raspored trajanja aktivnosti (dnevni, višednevni) i isti primjenjivati dok za to postoji potreba.
U toku vršenja poslova i aktivnosti na zaštiti i spašavanju svu logističku podršku ekipama na raščišćavanju (gorivo, ishranu, zamjenu pojedinih MTS i drugo) osigurat će kantonalni štab civilne zaštite na čijem se području izvode spasilačke aktivnosti iz ove naredbe.
Za koordinaciju akcija zaštite i spašavanja, ispred Federalnog štaba civilne zaštite, zadužuje se Mirsad Teskeredžić, član Federalnog štaba civilne zaštite, tel 061 204 074.
O izvršenju zadataka iz ove naredbe štabovi civilne zaštite dužni su izvještavati Federalni štab civilne zaštite putem Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK preko Federalnog operativnog centra civilne zaštite (tel 033 767-530 i faksa 033-767-560).
Ova naredba stupa na snagu odmah po potpisivanju od strane komandata Federalnog štaba civilne zaštite i primjenjivat će se do donošenja nove naredbe.Navedena Odluka dostavljena je svim Kantonalnim štabovima civilne zaštite, općinskim štabovima civilne zaštite, ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i drugim institucijama Federacije BiH i javnim preduzećima od značaja za Federaciju BiH, a Naredba je dostavljena kantonalnim štabovima CZ Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te općinskim štabovima CZ Konjic, Jablanica, Čapljina i Grad Mostar, te Općinskom štabu CZ Tuzla na daljnje postupanje.

Na osnovu Naredbe i zahtjeva kantonalnih i općinskih službi CZ načelnik Federalnog štaba CZ uputio je zahtjev Ministarstvu odbrane BiH za angažovanje Oružanih snaga putem Ministarstva sigurnosti BiH, kojim se traži pomoć svih raspoloživih resursa Oružanih snaga za raščišćavanje velikih nanosa snijega i spašavanja ljudi.

Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH koji je donijela Vlada Federacije BiH utvrđeno je da se u federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvede neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Federalnog štaba CZ, kao i pružanja odgovarajuće stručne pomoći nižim organima vlasti, privrednim društvima i pravnim licima.
Analogno tome, tumačenjem Federalnog štaba CZ to znači da donošenjem ovakve Odluke, obavezuje sva javna preduzeće i javne ustanove, privredna društva i privatna preduzeća, u narednom periodu su dužne raditi pojačano radi izvršavanja redovnih zadataka, a posebno zadataka na provođenja mjera zaštite i spašavanja po naredbama nadležnih štabova civilne zaštite, kaže se u saopćenju Federalnog operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite