• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.01.2012

O Strategiji upravljanja poljoprivrednim zemljištem u FBiH

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Strategiju upravljanja poljoprivrednim zemljištem na području Federacije BiH, kao i Akcioni plan za njeno sprovođenje. Strategija obuhvata mjere, aktivnosti i vrijeme izvršenja i institucije za njeno provođenje. Dokument je, na osnovu rezultata Javnog konkursa, radio Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Univerziteta u Mostaru.
U njemu se, s ciljem namjenskog korištenja poljoprivrednog zemljišta, naglašava značaj saradnje regionalnih organa uprave s jedinicama lokalne samouprave i preporučuje namjensko i racionalno korištenje ovog resursa, njegova zaštita, razminiranje, te usklađivanje katastarskih podataka sa zemljišnim knjigama i stanjem na terenu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i uspostava i razvijanje tržišta ovim zemljištem.
Upravljanje zemljištem se zasniva na zakonskoj regulativi uz analizu Evropske strategije zaštite tla s posebnim osvrtom na odnos poljoprivrede sa Okvirnom direktivom o vodama.
Strategija također obuhvaća pregled površina poljoprivrednog zemljišta na području Federacije BiH uz smjernice za njegovo višenamjensko korištenje u budućnosti. Na područje Federacije BiH otpada 35 posto ukupne površine poljoprivrednog obradivog zemljišta i 58 posto pašnjaka u Bosni i Hercegovini.
Od 1999. do 2009. godine uočen je trend opadanja površina pod oranicama i livadama uz povećanje površina zemljišta pod vinogradima i pašnjacima, što se tumači odustajanjem dijela stanovništva od bavljenja poljoprivredom i prelaskom u više akumulativne grane privređivanja.