• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.08.2015

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta - Javni natječaj

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br.: 50/13, 55/13 i 86/13) kao i drugih akata kojima se utvrđuje izbor korisnika poticajnih financijskih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
ZA 2015. GODINU

I PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu - Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH“ broj 25/15).

II NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:
Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima
Ciljevi projekta:
Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i uporaba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način financiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.
Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i za deficitarna zanimanja
Ciljevi projekta:
Stimuliranje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta i deficitarnih zanimanja, kao i davanje poticaja za one koji se već obrazuju u srednjim stručnim školama za navedena zanimanja.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Uspjeh u prethodnoj godini školovanja; imovinsko stanje učenika; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Učenici koji će se u školskoj 2015./2016. godini školovati u srednjim stručnim školama za djelatnosti koje se obavljaju s pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, pružajući usluge odnosno stvarajući krajnji proizvod tradicionalnog ili starog obrta: bačvar, kazandžija, četkar, dimnjačar, graditelj muzičkih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kovač, krznar, lončar, mlinar, pismoslikar, obućar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, stolar – restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigran, ručno kovanje - umjetnička bravarija, umjetnička keramika, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti slične navedenima, kao i učenici koji će se u školskoj 2015./2016. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja. Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje svaka općina/gradodlukom objavljenom u službenom glasilu općine/grada.
Projekt br.3: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
Ciljevi projekta:
Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika; organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sustava u Federaciji BiH; edukacija članova komora i udruženja; organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.4: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
Ciljevi projekta:
Uređenje i opremanje prostora za prihvat poduzetnika; odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri);unapređenje proizvodnje poduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatorui tehnološkom parku; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Poduzetničke potporne institucije s područja Federacije BiH (tehnološki parkovi, poslovni inkubatori, poduzetnički centri i klasteri).
Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori
Ciljevi projekta:
Doprinos razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz potporu projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori u cilju izgradnje povoljnijeg poslovnog ambijenta za rast i razvoj MSP-a; ravnomjerniji regionalni razvoj.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena projekta; izvori-način financiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika i fondacije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
Ciljevi projekta:
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP standarda) i osiguranje CE znaka sa ciljem povećanja konkurentnosti subjekata malog gospodarstva iz Federacije BiH.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH “br:19/06 i 25/09), i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima(„Službene novine FederacijeBiH “br:35/09 i 42/11), koji imaju sjedište na području Federacije BiH i u većinskom su privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
Cilj projekta:
Očuvanje obrtničke tradicije i kulturno povijesnog nasljeđa poboljšanjem uvjeta rada obrtnika i podizanjem razine obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini (žene, mladi, invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12),imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.8: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
Cilj projekta:
Povećanje broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva i podržavanje poduzetnika u prvoj godini njihovog poslovanja.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj skupini (žene, mladi, invalidi i povratnici).
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, registrirani poslije 15. 08. 2014.godine.
Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu žena
Ciljevi projekta:
Poticanje žena na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH,nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu ženadržavljankiBosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.10: Poticaj poduzetništvu mladih
Ciljevi projekta:
Poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH,nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godinadržavljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.
Projekt br.11: Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a
Ciljevi projekta:
Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz povećanje produktivnosti, unapređenje razvojnog potencijala, odnosno, stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz povećanje gospodarskih aktivnosti, kao i jačanje izvoznih kapaciteta.
Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; obim izvoza po zaposlenom; povećanje zaposlenosti;broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.
Korisnici sredstava:
Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Federacije BiH,nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme za prerađivački (proizvodni i proizvodno-uslužni sektor) (oblasti 10, 13 do 17, 22, 23, 25 do 32 Područja C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), odnosno, najmanje 3 (tri) zaposlena na neodređeno vrijeme za uslužni sektor - na znanju utemeljeni visokotehnološki MSP subjekti (oblast 62 Područja J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE, razred 71.12 oblasti 71, grana 72.1 oblasti 72 i grana 74.1 oblasti 74 Područja M – STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010).
Prijave podnositelja koji ne budu uskladili šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 biće odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
III PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju sljedeće kategorije:
a) subjektimalog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima,sa većinskim privatnim vlasništvom državljana Bosne i Hercegovine;
b) inovatori;
c) učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte i deficitarna zanimanja;
d) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženjapoduzetnikaiobrtnika;
e) obrazovneinstitucije
- Sve navedene kategorije imaju pravo prijaviti se za sudjelovanje po pojedinim projektima iz poglavlja II ovog javnog natječaja, samo ako su navedeni kao "Korisnici sredstava"u projektu na koji se prijavljuju.
- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektu pod rednim brojem 2, svojim projektima trebaju poticati rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
- Sjedišteodnosnoprebivalištesvih navedenih kategorija treba biti na područjuFederacije BiH.
- Svenavedenekategorije,osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1 i 2 trebajuimatinajmanje jednog zaposlenognaneodređenoradnovrijeme.
- Svenavedenekategorije,osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1, 2, i 8,trebaju poslovati najmanje 12 mjeseci do završetka ovog javnog natječaja.
NAPOMENA:
Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.
Korisnici grant sredstava Ministarstva po programima s bankama, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju do ispunjenja svih obveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili s bankama.
Podnositelji prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo po jednom projektu iz ovog javnog natječaja.
Pravo na dodjelu financijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom javnom natječaju koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini.
IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU
Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumnetacija tražena javnim natječajem.
Prijavasadrži:
a) Zahtjev za uključivanje u projekt
b) Obrazac projekta
c) Prilozi (potrebna dokumentacija)
Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta se moraju sadržajno i pravilno popuniti.
Zahtjev za uključivanje u projekt, Obrazac projekta i Obrasci izjava za prijavu na Javni natječaj mogu se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.
Prilozi podrazmjevaju listu tražene dokumentacije koja se nalazi na Zahtjevu za uključivanje u svaki pojedini projekt.
Svi prilozi trebaju biti izdani od strane nadležnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev rješenja o registraciji, uvjerenja o poreznoj registracijii uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene preslike dokumenata trebaju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki projekt u poglavlju II pod nazivom „Kriteriji za izbor korisnika sredstava“.
Izbor korisnika grant sredstava vrši Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava koje imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.
Zadatak Povjerenstva je da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/13, 55/13 i 86/13), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke ousvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera i ovog javnog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant sredstava. Ukoliko zahtijevana poticajna sredstva, po pojedinim projektima, budu veća u odnosu na planirana, Ministarstvo će raspodjelu istih izvršiti u skladu s utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava.
Prilikom raspodijele sredstava prednost će imati subjekti malog gospodarstva registrirani na područjima pogođenim elementarnim nepogodama u 2014. godini. Kako bi dokazali nastale štete, podnositelji Zahtjeva za uključivanje u projekt, dužni su dostaviti dokaze o nastalim štetama na poslovnom objektu, opremi, repromaterijalu ili gotovom proizvodu, s iznosom procijenjene štete. Kao dokazi o nastalim štetama prihvatit će se samo oni dokumenti (potvrde, uvjerenja, zapisnik o nastaloj šteti), koji su izdati od strane nadležnih općinskih organa u sjedištu podnositelja Zahtjeva za uključivanje u projekte.
VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE
Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.
VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb(Hotel „Ero“) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt br.___
Na poleđini koverte obvezno navesti:
- naziv–ime podnositelja prijave;
- adresu i kontakt telefon:
- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.
Krajnji rok za dostavu prijava je 18.09. 2015. godine (petak).
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja.
U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
VIII OSTALE ODREDBE
Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno načinidinamika korištenjadodijeljenih financijskih sredstava tenadzornadutroškomistih.
Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-135, 036/449-139, 036/449-126, 036/449-141 i 036/449-602 u vremenu od 10 - 14 sati, kao i u Službi za privredu, finansije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, kancelarija broj 23.

Potrebna dokumentacija, obrasci i izvoran tekst poziva može se preuzeti na JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2015. GODINU