• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.06.2015

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima-djeci branilaca za školsku 205/2016. godinu

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

KONKURS
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2015./2016.godinuI. Sredstva namjenjena za nabavku obaveznih udžbenika:
Za potrebe školovanja i nabavke udžbenika djeci branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na područja Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona u školskoj 2015/2016.godini realizovati će se sredstva utvrđena Programom utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015.godinu Ministarstva za boračka pitanja, a
po odluci ministra Ministarstva.
Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.........................150,00 KM

II. Pravo učešća na konkursu imaju:
- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- djeca umrlih demobiliziranih branilaca - učesnika rata;
- djeca ratnih vojnih invalida - učesnika rata;
- djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:
Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine obaveznih udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- učešće u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:
- ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
- ovjerena kopija lične karte;
- potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju prava na ličnu i porodičnu invalidninu za ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika
ratnog priznanja ili odlikovanja; uvjerenje nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama za demobiliziranog branioca, te na osnovu smrtnog lista i uvjerenja o učešću u Oružanim snagama umrlog demobilizranog branioca, izdatog u skladu sa Zakonom o
upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije
podnosi roditelj - staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama
Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge
potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje >> Download