• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.04.2015

Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u cilju transparentnog provođenja programa financiranja projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i povratnika, objavljujeJ A V N I P O Z I V
za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društvaI


Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva.

II


Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju udruženja, koja u svom članstvu imaju raseljene osobe, povratnike i izbjeglice, odnosno udruženja čije su programske aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta života ovih kategorija našeg društva.

III


Prijedlog raspodjele i isplate namjenskih sredstava iz tačke I ovog poziva vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima iz sredstava utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu iz „Transfera za raseljena lica i povratnike“.

IVOpći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projektnih prijedloga Udruženja građana treba da sadrži sljedeće dokumente:


1. Čitko popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni formular;
2. Kopija akta o registraciji;
3. Kopija Statuta;
4. Kopija uvjerenja o identifikacionom broju;
5. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa;
6. Izvještaj o utrošku sredstava za one koji su dobili finansijska sredstva od ovog ministarstva u
2014. godini, ako ranije nije dostavljen;
7. Obrazložen projektni prijedlog.Posebni kriteriji su:

1. Brojnost članova - spisak članova udruženja građana s JMB i brojem lične karte ovjeren od strane odgovorne osobe udruženja;

2. Širina i veličina prostora u kojem udruženje građana djeluje (na području MZ-e, više MZ-a, općina, kanton, entitet) a dokazuje se izjavom od strane odgovorne osobe udruženja ili drugi adekvatan dokaz;

3. Rezultati i uspjesi u realizaciji dosadašnjih projekata i njihov značaj za članstvo i daljnji rad Udruženja – dokaz Izvještaj o radu;

4. Kvalitet, kompletnost i originalnost projekta u smislu poboljšanja kvaliteta života povratničke populacije – dokaz: orginalni projekat ili kopija;

5. Financijski plan rada za 2015. godinu iz kojeg se vidi visina sredstava potrebnih za sufinanciranje programa rada;

6. Očekivani efekti projekta/programa – dokazuje se Izjavom o očekivanim rezultatima.

V


Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa „Procedurama za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva“ koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva. Komisija neće razmatrati prijave udruženja građana koja nisu dostavila Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz ranijih godina do objavljivanja ovog Poziva.

VI


Dostavljanje prijava, vrši se preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina broj: 41, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica usmjerenih na unaprjeđenje položaja i statusa ovih kategorija društva“ (Na poleđini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon).
Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana njegovog objavljivanja.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/215-084.

VIII


Aplikacioni formulari će biti objavljeni na WEB stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, a moći će se preuzeti i lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.


M I N I S T A R
dr. Edin Ramić


Dokument Javnog poziva možete preuzeti ovdje >>Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >> Download