• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.01.2015

Obavijest

Obavještavamo Vas da je u toku nastavak implementacije Programa Evropske unije za oporavak od poplava u općini Maglaj, kojeg implementira UNDP. Odabir korisnika će se vršiti putem Mjesnih zajednica, u saradnji sa administracijom općine Maglaj i međunarodnom humanitarnom organizacijom Hilfswerk Austria International.

1. Opće informacije
Program Evropske unije za oporavak od poplava planira pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će uključivati sanaciju oštećenja na stambenim jedinicama prema važećim standardima.
Program Evropske unije za oporavak od poplava, zajedno sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, poziva sve zainteresirane nosioce domaćinstava koji ispunjavaju dole navedene kriterije da se prijave.

2. Smjernice za prijavu
Prijaviti se mogu fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, kod predstavnika Mjesne zajednice stanovanja, u općini Maglaj.
Izbor korisnika pomoći vršit će imenovana komisija na nivou općine Maglaj.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za projekat naveden u preambuli ovog poziva, te u skladu sa odredbama ovog poziva.

3. Kriteriji za odabir korisnika

I. Opšti kriteriji

1) Stambena jedinica je oštećena usljed poplava i nije uvjetna za stanovanje;

2) Porodica odnosno osoba koja koristi stambenu jedinicu je na dan 15. 5. 2014. prebivala u stambenoj jedinici;

3) Stambena jedinica posjeduje relevantne dozvole ili ispunjava uslove za lokacijsku dozvolu;

4) Obitelj odnosno osoba koja koristi stambenu jedinicu je:

•trenutno raseljena sa prebivalištem u kolektivnom centru
•trenutno raseljena sa prebivalištem u iznajmljenom objektu ili kod prijatelja odnosno porodice
•trenutno raseljena sa prebivalištem u improviziranom smještaju
• sa prebivalištem u stambenoj jedinici koja je oštećena ali ne zadovoljava minimalne stambene standard.

5) Objekat se može sanirati za manje od 10,000 KM.

Opšti kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći.

II. Dopunski kriteriji

1) Nosilac domaćinstva je osoba u stanju socijalne potrebe.

2) Nosilac domaćinstva je osoba u nepovoljnoj socijalnoj/ekonomskoj situaciji.