• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.12.2014

Revizija integrirane Strategije razvoja ZE-DO kantona za period 2016. - 2020. godine

U skladu sa Odlukom o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br. 3/14) i Rješenjem o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 4/14) te Rješenjem o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju KOR-a koje je Vlada donijela dana 23.10.2014., u toku su aktivnosti na reviziji integrirane Strategije razvoja ZE-DO Kantona za period 2016. - 2020. godina.
Na temelju potpisanog Sporazuma između Vlade ZE-DO Kantona i UNDP BiH, pristupilo se reviziji Strategije razvoja kantona 2010-2020 putem formiranja Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) koji broji 37 članova iz Vlade kantona, regulirajućih tijela ZE-DO Kantona, općina i organizacija civilnog društva. Kao obavezujući okvir za strateško planiranje je MIPRO metodologija, koju je u BiH uveo UNDP ILDP a ista metodologija je primjenjena i kod velikog broja općina tokom izrade strateških dokumenata razvoja.
Zadaci KOR-a su da pripreme informacije za izradu socio-ekonomske analize, na osnovu koje slijedi proces definisanja vizije, strateških ciljeva i prioriteta iz revidovane Strategije razvoja kantona.
Cjelokupni proces na reviziji Strategije razvoja Kantona koodinira i vodi angažovana konsultantska kuća INNOVA Management Consulting iz Sarajeva.