• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.10.2014

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Sl. novine Federacije BIH", broj: 70/07 i 36/10) , a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BIH", broj: 2/98) Općina Maglaj objavljuje


JAVNI OGLAS
radi sporazumnog pribavljanja nekretninaOdlukom Općinskog vijeća Maglaj broj:02-05-1-497/04 od 06.02.2014. godine utvrđeno je da je od javnog interesa proširenje i izgradnja lokalnog puta Novi Šeher – Domislica - Brezove Dane cijelom dužinom.

Općina Maglaj pristupa realizaciji projekta rekonstrukcije i proširenja lokalnog puta Novi Šeher – Domislica na dionici "Raskrsnica za Mladoševicu – Domislica" u dužini od cca 1250 m , u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju proširenja navedene dionice lokalnog puta Novi Šeher – Domislica - Brezove Dane , uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji ("Sl. novine Federacije BIH", broj: 70/07 i 36/10).

Pozivaju se vlasnici - posjednici nekretnina koje dijelom zahvata planirano proširenje lokalnog puta Novi Šeher – Domislica na dionici "Raskrsnica za Mladoševicu – Domislica" , da se jave lično u kancelariju broj 14. Općine Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili putem telefona broj: 032/609-672 , svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati, radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva – posjeda na nekretninama koje zahvata izgradnja proširenja lokalnog puta Novi Šeher – Domislica na dionici "Raskrsnica za Mladoševicu – Domislica".


Planirano proširenje lokalnog puta Novi Šeher – Domislica na dionici "Raskrsnica za Mladoševicu – Domislica" zahvata slijedeće nekretnine:
- dio k.č. br. 83/1 u površini od 4 m2, upisana u p.l. br. 3 k.o. Domislica , posjednik Bešić Mustafe Džemal 1/1,
- dio k.č. br. 83/2 u površini od 78 m2, upisana u p.l. br. 3 k.o. Domislica , posjednik Bešić Mustafe Džemal 1/1,
- dio k.č. br. 83/5 u površini od 21 m2, upisana u p.l. br. 390 k.o. Domislica , posjednik Bešić Džemala Ernad 1/1,
- dio k.č. br. 85/7 u površini 143 m2, upisana u p.l. br. 353 k.o. Domislica , posjednik Kusur Mehmeda Zehida r. Kadušić 1/1
- dio k.č. br. 87/1 u površini 247 m2, upisana u p.l. br. 117 k.o. Domislica , posjednik Džerahović Saliha Mustafa 1/1,
- dio k.č. br. 87/2 u površini 222 m2, upisana u p.l. br. 117 k.o. Domislica , posjednik Džerahović Saliha Mustafa 1/1,
- dio k.č. br. 87/3 u površini 254 m2, upisana u p.l. br. 24 k.o. Domislica , posjednik Džerahović Saliha Salih 1/1,
- dio k.č. br. 105/2 u površini 25 m2, upisana u p.l. br. 132 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Mustafe Enez 1/1,
- dio k.č. br. 105/3 u površini 21 m2, upisana u p.l. br. 132 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Mustafe Enez 1/1,
- dio k.č. br. 105/1 u površini 174 m2, upisana u p.l. br. 53 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Mustafa 1/1,
- dio k.č. br. 106 u površini 62 m2, upisana u p.l. br. 53 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Mustafa 1/1,
- dio k.č. br. 104 u površini 36 m2, upisana u p.l. br. 53 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Mustafa 1/1,
- dio k.č. br. 136/2 u površini 38 m2, upisana u p.l. br. 30 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Tehvida r. Kusur 1/1,
- dio k.č. br. 136/1 u površini 20 m2, upisana u p.l. br. 145 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Kasima Huso 1/1,
- dio k.č. br. 134/1 u površini 17 m2, upisana u p.l. br. 143 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Kasima Islam 1/1,
- dio k.č. br. 128/5 u površini 31 m2, upisana u p.l. br. 322 k.o. Domislica, posjednik Kadušić Džemala Senad 1/1,
- dio k.č. br. 128/7 u površini 9 m2, upisana u p.l. br. 323 k.o. Domislica , posjednici Kadušić Džemala Senad 1/2 i Kadušić Rame Džemal 1/2,
- dio k.č. br.128/1 u površini 8 m2, upisana u p.l. br. 296 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Mevle Osman 1/1,
- dio k.č. br. 108 u površini 3 m2, upisana u p.l. br. 33 k.o. Domislica , posjednici Kadušić Asifa Izet 5/14, Kadišić Asifa Murisa 3/14,Kadušić Asifa Mustafa 1/7, Kadušić Mehmeda Rabija r. Kusur 8/343, Kusur Mehmeda Hilmo 8/343, Kusur Mehmeda Himzo 8/343, Kusur Mehmeda Šerif 8/343, Kusur Osmana Rasma r. Doglod 1/343, Mulahasić Asifa Kadira r. Kadušić 1/7, Musić Mehmeda Bida r. Kusur 8/343 i Suljaković Mehmeda Šaćira 8/343,
- dio k.č. br. 110/2 u površini 14 m2, upisana u p.l. br. 133 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Izet 1/1,
- dio k.č. br. 110/1 u površini 335 m2, upisana u p.l. br. 133 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Izet 1/1,
- dio k.č. br. 110/4 u površini 92 m2, upisana u p.l. br. 347 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Izeta Aziz 1/1,
- dio k.č. br. 117/6 u površini 18 m2, upisana u p.l. br. 192 k.o. Domislica , posjednici Kadušić Derviša Zehrid 5/32, Kadušić Kasima Enver 1/8, Kadušić Kasima Osman 1/8 , Kadušić Mihneta Veldin 5/64, Kadušić Mihneta Velida 5/64, Kadušić Mustafe Alija r. Hasanbašić 5/32, Kadušić Zaima Zlata r. Djuhera 1/8 i Suljaković Derviša Sabira 5/32,
- dio k.č. br. 117/5 u površini 91 m2, upisana u p.l. br. 250 k.o. Domislica , posjednici Kusur Osmana Rahima r. Kadušić 1/2 i Mujdža Osmana Hanifa r. Kadišić 1/2,
- dio k.č. br. 111/3 u površini 41 m2, upisana u p.l. br. 343 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Mahmuda Šemso 1/1,
- dio k.č. br. 111/4 u površini 10 m2, upisana u p.l. br. 344 k.o. Domislica , posjednici Kadušić Mahmuda Šemso 1/2 i Kadušić Rame Džemal 1/2,
- dio k.č.br. 111/1 u površini 26 m2, upisana u p.l. br. 51 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Rame Mevlo 1/1,
- dio k.č.br. 112 u površini 262 m2, upisana u p.l. br. 133 k.o. Domislica , posjednik Kadušić Asifa Izet 1/1,
- dio k.č. br. 1263/2 u površini 4 m2 , upisana u p.l. br. 517 k.o. Mladoševica, posjednik Karimović Petra Dragan 1/1,
- dio k.č. br. 1262/6 u površini 37 m2, upisana u p.l. br. 517 k.o. Mladoševica, posjednik Karimović Petra Dragan 1/1,
- dio k.č. br. 1262/7 u površini 10 m2, upisana u p.l. br. 461 k.o. Mladoševica, posjednici Karimović Petra Dragan 1/2 i Karimović Petra Mato 1/2,
- dio k.č. br. 1262/4 u površini 37 m2, upisana u p.l. br. 296 k.o. Mladoševica, posjednik Karimović Petra Anto 1/1,
- dio k.č. br. 1265/4 u površini 24 m2. upisana u p.l. br. 406 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Mate Mara r. Antolović 1/1,
- dio k.č. br. 1265/2 u površini 9 m2, upisana u p.l. br. 402 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Ante Ivan 1/1,
- dio k.č. br. 1265/3 u površini 7 m2, upisana u p.l. br. 405 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Ante Ivan 1/2 i Budimir Ante Josip 1/2 ,
- dio k.č. br. 1256/3 u površini 10 m2, upisana u p.l. br. 233 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Ivo 1/1,
- dio k.č. br. 1256/4 u površini 117 m2, upisana u p.l. br. 225 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1266/1 u površini 46 m2, upisana u p.l. br. 225 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1266/2 u površini 109 m2 , upisana u p.l. br. 225 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1250 u površini 153 m2, upisana u p.l. br. 225 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1245/3 u površini 72 m2, upisana u p.l. br. 241 k.o. Mladoševica, posjednici Perković Marka Saša 1/2 i Perković Nike Franjo 1/2,
- dio k.č. br. 1245/2 u površini 12 m2, upisana u p.l. br. 414 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Nike Pero 1/1,
- dio k.č. br. 1245/6 u površini 42 m2, upisana u p.l. br. 240 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Nike Tadija 1/1,
- dio k.č. br. 1245/5 u površini 90 m2, upisana u p.l. br. 240 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Nike Tadija 1/1,
- dio k.č. br. 1242 u površini 272 m2, upisana u p.l. br. 50 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Tade Franjo 1/1,
- dio k.č. br. 1239/4 u površini 153 m2, upisana u p.l. br. 349 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Ilije Niko 1/1,
- dio k.č. br. 1239/3 u površini 258 m2, upisana u p.l. br. 322 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Ivana Josip1/1,
- dio k.č. br. 1238 u površini 173 m2, upisana u p.l. br. 45 k.o. Mladoševica, posjednici Batarilo Luke Vedran 1/2 i Batarilo Pere Jelica 1/2 ,
- dio k.č. br. 1237/3 u površini 69 m2 , upisana u p.l. br. 263 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Ante Ivica 1/1,
- dio k.č. br. 1237/2 u površini 65 m2, upisana u p.l. br. 244 k.o. Mladoševica, posjednik Mijatović Tadije Ilija1/1,
- dio k.č. br. 1236/1 u površini 111 m2, upisana u p.l. br. 132 k.o. Mladoševica, posjednik Lovrić Joze Pero 1/1,
- dio k.č. br. 1236/2 u površini 64 m2, upisana u p.l. br. 245 k.o. Mladoševica, posjednik Lovrić Joze Antun 1/1,
- dio k.č. br. 1233 u površini 179 m2, upisana u p.l. br. 245 k.o. Mladoševica, posjednik Lovrić Joze Antun 1/1,
- dio k.č. br. 1232/1 u površini 260 m2, upisana u p.l. br. 294 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Ante Ilija 1/1,
- dio k.č. br. 1225/6 u površini 7 m2 , upisana u p.l. br. 267 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Stjepana Ivo 1/1,
- dio k.č. br. 1225/4 u površini 74 m2, upisana u p.l. br. 265 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Stjepana Franjo 1/1,
- dio k.č. br. 1225/3 u površini 25 m2, upisana u p.l. br. 264 k.o. Mladoševica, posjednik Rajković Stipana Marica r. Antolović 1/1,
- dio k.č. br. 1225/13 u površini 4 m2 , upisana u p.l. br. 487 k.o. Mladoševica, posjednik Karimović Mate Anto 1/1,
- dio k.č. br. 1231/2 u površini 12 m2, upisana u p.l. br. 487 k.o. Mladoševica, posjednik Karimović Mate Anto 1/1,
- dio k.č. br. 1230 u površini 27 m2, upisana u p.l. br. 121 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Mate Nada r. Karimović 1/11 , Karimović Josipa Celija r. Budimir 1/11, Karimović Mate Anto 1/11, Karimović Mate Dragan 1/11, Karimović Mate Dragana 1/11, Karimović Mate Ivan 1/11, Karimović Mate Josip 1/11, Karimović Mate Marica 1/11, Karimović Mate Mato 1/11, Tomić Mate Dragica r. Karimović 1/11 i Topić Mate Ružica r. Karimović /11,
- dio k.č. br. 1231/1 u površini 34 m2, upisana u p.l. br. 121 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Mate Nada r. Karimović 1/11 , Karimović Josipa Celija r. Budimir 1/11, Karimović Mate Anto 1/11, Karimović Mate Dragan 1/11, Karimović Mate Dragana 1/11, Karimović Mate Ivan 1/11, Karimović Mate Josip 1/11, Karimović Mate Marica 1/11, Karimović Mate Mato 1/11, Tomić Mate Dragica r. Karimović 1/11 i Topić Mate Ružica r. Karimović 1/11,
- dio k.č. br. 1229/1 u površini 62 m2, upisana u p.l. br. 545 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Petra Mirko 1/1 ,
- dio k.č. br. 1229/2 u površini 36 m2, upisana u p.l. br. 546 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Petra Slavica 1/1,
- dio k.č. br. 1286/1 u površini 27 m2, upisana u p.l. br. 25 k.o. Mladoševica, posjednik Antolović Petra Dragan 1/1,
- dio k.č. br. 1286/2 u površini 69 m2, upisana u p.l. br. 547 k.o. Mladoševica, posjednik Miličević Petra Kata r. Antolović 1/1,
- dio k.č. br. 1284/1 u površini 20 m2, upisana u p.l. br. 176 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Ivana Ivo 1/1 ,
- dio k.č. br. 1284/2 u površini 78 m2, upisana u p.l. br. 176 k.o. Mladoševica, posjednik Perković Ivana Ivo 1/1 ,
- dio k.č. br. 1282 u površini 100 m2, upisana u p.l. br. 224 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Nike Anđelika r. Perković 1/5 , Perković Nike Ilija 1/5, Perković Ivana Jela r. Vrkašević 1/5, Perković Nike Ivan – Tomas 1/5 i Slomo Nike Ankica r. Perković 1/5,
- dio k.č. br. 1281/1 u površini 35 m2, upisana u p.l. br. 224 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Nike Anđelika r. Perković 1/5 , Perković Nike Ilija 1/5, Perković Ivana Jela r. Vrkašević 1/5, Perković Nike Ivan – Tomas 1/5 i Slomo Nike Ankica r. Perković 1/5,
- dio k.č. br. 1281/3 u površini 62 m2, upisana u p.l. br. 224 k.o. Mladoševica, posjednici Budimir Nike Anđelika r. Perković 1/5 , Perković Nike Ilija 1/5, Perković Ivana Jela r. Vrkašević 1/5, Perković Nike Ivan – Tomas 1/5 i Slomo Nike Ankica r. Perković 1/5,
- dio k.č. br. 1274 u površini 27 m2, upisana u p.l. br. 143 k.o. Mladoševica, posjednici Marjanović Joze Pava r. Budimir 1/2 i Marjanović Marjana Ivan 1/2
- dio k.č. br. 1273 u površini 119 m2 upisana u p.l. br. 143 k.o. Mladoševica, posjednici Marjanović Joze Pava r. Budimir 1/2 i Marjanović Marjana Ivan 1/2,
- dio k.č. br. 1272/1 u površini 50 m2, upisana u p.l. br. 225 k.o. Mladoševica, posjednik Budimir Stipe Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1269/6 u površini 66 m2, upisana u p.l. br. 304 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Marijana Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1269/5 u površini 26 m2, upisana u p.l. br. 304 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Marijana Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1267/1 u površini 49 m2, upisana u p.l. br. 304 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Marijana Mato 1/1,
- dio k.č. br. 1267/3 u površini 41 m2, upisana u p.l. br. 51 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Marijana Vinko 1/1,
- dio k.č. br. 1269/1 u površini 19 m2, upisana u p.l. br. 51 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Marijana Vinko 1/1,
- dio k.č. br. 1269/4 u površini 158 m2, upisana u p.l. br. 303 k.o. Mladoševica, posjednik Bilić Joze Jela 1/1,
- dio k.č. br. 1269/2 u površini 42 m2, upisana u p.l. br. 234 k.o. Mladoševica, posjednik Dević Ilije Marinko 1/1,
- dio k.č. br. 1269/3 u površini 20 m2, upisana u p.l. br. 235 k.o. Mladoševica, posjednik Marjanović Marjana Ivan 1/1.


Ukoliko se vlasnici – posjednici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva – posjeda na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim Općinskim organom uprave.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.


OPĆINSKI NAČELNIK
Mehmed Mustabašić, prof.


Cijeli tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje >> Download