• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.10.2014

Započinje proces obnove kuća - Projekat Islamic Relief-a, Medžlisa i Općine Maglaj

JAVNI POZIV-TENDERPredstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worlwide« Engleska, Sarajevo raspisuje javni poziv za dostavu ponuda za:


izvođenje građavinsko-zanatskih radova na sanaciji 44 stambena objekta koji su oštećeni u
poplavama u maju 2014. god. na području Općine MaglajPismene ponude podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom firme, adresom i brojem telefona sa naznakom „Ponuda za sanaciju objekata – NE OTVARAJ“ do 27.10.2014. god. do 16:00 h.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Predstavništvo strane humanitarne organizacije »Islamic Relief Worldwide« Engleska, Sarajevo, ul: Jukićeva br. 75, 71000 Sarajevo.
Pravo učešća imaju svi subjekti (pravna lica) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti za koje se objavljuje javno nadmetanje.
Tenderska dokumentacija može se podići na našoj adresi koja je gore naznačena i to radnim danima (ponedjeljak-petak) u vremenu od 08:00 – 16:00 h.
Ponude mora sadržavati:
1. Naziv i tačnu adresa ponuđača
2. ID broj
3. PDV broj
4. Sudsko rješenje o registraciji firme
5. Potvrda o solventnosti
6. Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
7. Ponuda sa naznačenom cijenom (sa uračunatim porezom), uslovi plaćanja, rokom izvođenja, garancijom na kvalitet izvedenih radova i opcijom ponude
8. Mogu se priložiti i drugi dokumenti za koje smatra ponuđač da su bitni

Napomena: Kopije dokumenta moraju biti ovjerene.

Ocjena za izbor najpovoljnijeg ponuđača donijet će se na osnovu:

1. Kvaliteta ponudjenog materijala i usluga
2. Ponuđene cijene sa uračunatim porezom
3. Rokom izvođenja
4. Načinom plaćanja
5. Garancijom za izvedene radove

Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje.
Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju.
O razultatima javnog nadmetanja svi ponudjači će biti obaviješteni u najkraćem roku.
S obzirom na ograničenost budžeta predviđenog za ovaj projekat tačan broj kuća za sanaciju odredit će se ugovorom.

(www.medzlismaglaj.ba)