• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.07.2014

Zaključi sa 3. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj od 23.07.2014. godine

Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Maglaj na 3. Vanrednoj sjednici održanoj dana 23.07.2014. godine, usvojilo je


ZAKLJUČKE1. Općinsko vijeće Maglaj zahtjeva da se izvrši popis nastalih šteta u poplavi od 22.07.2014.godine u Mjesnim zajednicama Bijela Ploča, Jablanica, Donji Rakovac, Bočinja i ostalim mjesnim zajednicama koje su pretrpjele štetu u ovoj poplavi. Općinsko vijeće predlaže da se poplavljena domaćinstva iz ovih mjesnih zajednica, tretiraju isto kao i oni koji su pretrpjeli štete od poplave u periodu od 14-16.05.2014.godine.

2. Općinsko vijeće predlaže da Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća do slijedeće sjednice Vijeća u suradnji sa drugim službama pripremi prijedlog odluke ili inicijative o zabrani sječe na prostoru općine Maglaj, ili uvođenju reda u sječi, eksploataciji i pošumljavanju.
Od Kantonalne uprave za šumarstvo zatražiti informaciju o planskim površinama šume za sječu u proteklih pet godina i realizirane količine sječe po pojedinim šumskim gazdinstvima na općini Maglaj, kao i podatke o planu sječe i pošumljavanja za naredni period za koji imaju, kao i realizaciju istog za isti period, te o uloženim sredstvima za održavanje putne komunikacije za izvoz drveta sa područja zahvaćenim poplavama.

3. Od Federalne i Kantonalne Vlade, Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, zatražiti mehanizaciju za pročišćavanje i održavanje protočnosti korita rijeka Jablanice, Megare i ostalih rijeka na području općine Maglaj.

4. Zadužuje se Općinski načelnik da u saradnji sa Službama, pripremi informaciju o realizaciji zaključaka sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 15.07.2014.godine.
PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić


Dokument možete preuzeti ovdje >> Download