• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.07.2014

Održan sastanak Komisije za kategorizaciju oštećenih u poplavama i klizištima

Dana 19.07. 2014. godine u sali Općinskog načelnika, sa početkom u 08,00 sati održan je sastanak Komisije za kategorizaciju oštećenih u poplavama i klizištima i izradu kriterija za dodjelu novčane i materijalne pomoći u sastavu:
1.Nurudin Smajlagić
2.Nermin Kadrić
3.Fuad Čičkušić
4.Marinko Kelavić
5.Vahidin Bajraktarević

Radu komisije su prisustvovali pomoćnik Općinskog načelnika Jasmin Devedžić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Marko Zelić i Biserniza Gračić ispred Službe za BISZ, opću upravu i društvene djelatnosti.

Na ovom sastanku, Komisija je donijela sljedeće zaključke:

1. Svaka Mjesna zajednica na području općine Maglaj u kojoj su prijavljene štete od poplava i klizišta, dužna je da izabere koordinaciono tijelo sastavljeno od 3-5 lica, koja će biti angažovana na implementaciji programa obnove šteta nastalih usljed poplava i klizišta.
Članovi koordinacionog tijela moraju biti lica koja su i sama pretrpjela štete usljed poplava i klizišta.
Predsjednici Mjesnih zajednica su dužni obezbjediti uslove za rad ovog tijela, radi efikasnosti i bržeg rješavanja problema.

2. U skladu sa zaključkom Općinskog vijeća ( Kriteriji za raspodjelu pomoći za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta -tačka 3) Općinska Služba za boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, dužna je iskoristiti postojeći spisak prijavljenih građana za MZ Maglaj-grad, te od istog formirati koordinaciona tijela u sastavu od 3-5 lica, za svaku zonu pojedinačno.Članovi koordinacionog tijela moraju biti lica koja su i sama pretrpjela štete usljed poplava i klizišta.Ukoliko se u nekim zonama, ne budu mogli imenovati članovi koordinacionog tijela iz postojećeg spiska, pozvati druge zainteresovane građane da učestvuju u radu istog, s tim da to također budu lica koja su pretrpjela štetu usljed poplava.
Krajnji rok za provođenje ove odluke je srijeda 23.07.2014. godine, kada se konačni spiskovi sa članovima koordinacionih tijela moraju dostaviti Komisiji.

3. Komisija traži da se u skladu sa zaključkom 1 Općinskog vijeća u ponedjeljak 21.07.2014.godine, objavi ažurirani spisak prijavljenih lica stradalih u poplavama i klizištima na području Općine Maglaj. Spisak je sastavljen na temelju prijava vlasnika poplavljenih stambenih objekata kao i na osnovu podataka koji su dostavili predsjednici Mjesnih zajednica.
Građani koji imaju eventualne primjedbe na objavljeni spisak, mogu se javiti na kontakt telefon 032/609-041, svaki radni dan u terminu od 07.00-15.30 sati.
Radi bolje preglednosti, spisak objavljen na web stranicama, učiniti pristupačnim tako da informacije iz istog, građani mogu dobiti u svakom trenutku.

4. Do 25.07.2014. objaviti početnu verziju Jedinstvene baze podataka u kojoj su evidentirani korisnici humanitarne pomoći ( bez prehrambenih paketa).

5. Uputiti pisma predsjedniku Vlade FBiH gdinu Nerminu Nikšiću, i premijeru Vlade Ze-Do kantona gdinu Munibu Husejnagiću, u kojima će se tražiti odgovori na pitanja da li već postoje utvrđeni kriteriji po kojima se treba voditi prilikom pripreme projekata obnove infrastrukture i pomoći stanovništvu pogođenom poplavama i klizištima, kako bi se i općina Maglaj mogla usaglasiti sa tim kriterijima u pripremi svojih projekata.

6. Da se pokuša obezbijediti termin kod RTV Maglaj u kojem bi se svakodnevno informisali građani na području općine o svim aktivnostima koje se provode u cilju sanacije šteta od poplava i klizišta.

7. Općinski načelnik u skorije vrijeme treba pronaći rješenje za postavljanje infopulta (TV 60 ″)na oglasnoj tabli Općine, kako bi građanima bile još pristupačnije informacije o aktivnostima koje se svakodnevno realiziraju u cilju saniranja posljedica poplava i klizišta na području općine Maglaj.