• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.07.2014

Zaključci sa 2. Vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj od 15.07.2014. godine

Na temelju člana 18. Statuta Općine Maglaj («Službene novine Općine Maglaj «,broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 108. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Općine Maglaj»,broj; 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Maglaj na 2. Vanrednoj sjednici održanoj dana 15.07.2014. godine, usvojilo je

ZAKLJUČKE1. OV Maglaj zahtjeva da se odmah izvrši revizija evidencije jedinstvene baze podataka, svih poplavljenih stambenih jedinica.

2. Konačno objaviti spiskove svih datih donacija građanima, spiskove prikupljenih sredstava (novčanih i materijalnih) spremnih za podjelu, i dalju podjelu vršiti javno i transparentno uz prethodnu najavu građanima i dalje stalno ažurirati spiskove donacija. Spiskove objaviti na web stranici općine maglaj.net-u, oglasnoj tabli zgrade Općine, na najmanje dva oglasna mjesta na području grada i na oglasnim tablama po mjesnim zajednicama ono što se tiče konkretno mjesnih zajednica.

3. OV Maglaj predlaže da Općinski načelnik odmah sazove zajednički sastanak sa predstavnicima Medžlisa IZ Maglaj, «Merhameta, «Crvenog križa» «Caritasa», pravoslavne i katoličke crkve, kao i drugih organizacija koje vrše raspodjelu humanitarne pomoći na području općine Maglaj. Na ovom sastanku tražiti punu saradnju u narednom periodu, a što bi podrazumijevalo da se koriste isključivo podaci iz jedinstvene baze podataka, te u istu unosi šta je koja od naprijed navedenih organizacija i institucija podijelila građanima, kako se ne bi dešavalo da jedan građanin dobije pomoć od dva ili više naprijed navedenih subjekata, a neko nikakvu pomoć. Da se uradi program za praćenje podjele humanitarne pomoći u novcu, građevinskom materijalu, namještaju i sl. da se podaci unose i informatički obrađuju.

4. OV Maglaj traži da Općinski načelnik izađe sa saopćenjem u kojem će reći da postoje nepravilnosti u raspodjeli humanitarne pomoći, ali da je uzrok te nepravilnosti raspodjela humanitarne pomoći organizacija i udruženja koje istu dijele bez evidencije iz jedinstvene baze podataka i bez povratne informacije Općini u kojoj će biti navedeno kome i koja vrsta pomoći je dodijeljena, kako bi se ta pomoć evidentirala.

5. OV traži da se odmah obustavi podjela humanitarne pomoći u hrani i drugim robama dok se ne izvrši revizija evidencija u jedinstvenoj bazi podataka, te da se u narednom periodu podjela svih vidova humanitarne pomoći vrši jednom u 10 dana, kako za područje Maglaj grada, tako i za mjesne zajednice i to samo onim licima čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima.

6. Za objekte uništene ili oštećene klizištem i za stambene objekte koji su iseljeni zbog klizišta, tražiti sredstva i načine za rješavanje stambenog pitanja i postupiti na isti način kao što je to urađeno u slučaju klizišta „Suljakovići“ i sa istim kriterijima i približno istim iznosima isplate novčane naknade.
Za vlasnike kuća koji imaju svoje zemljište i imaju donatora koji će izgraditi stambeni objekat, donijeti odluku o oslobađanju svih naknada koje se plaćaju kod izgradnje stambenog objekta i koji su izvorno općinski prihoda.
Za vlasnike kuća koji nemaju svoje zemljište za izgradnju, a postoji donator koji želi graditi stambeni objekat ili donirati kompletan građevinski materijal postupiti kao u prethodnom stavu u slučaju da se riješi problem zemljišta. U naseljenim mjestima gdje postoji zemljište u općinskom vlasništvu i ukoliko nema smetnji za dodjelu istog, dodijeliti placeve od cca 250 m2 za izgradnju.
Za građane kojima su kuće potpuno uništene i kojima bude obezbjeđen građevinski materijal za izgradnju stambenog objekta, bez obzira na donatora građevinskog materijala, obezbijediti dio novčanih sredstava za izvođenje građevinskih radova.

7. Stalno upućivati apel za pomoć u novcu i građevinskom materijalu.

8. Rukovodilac Odjeljenja za geodetske i imovinsko pravne poslove dužan je utvrditi da li u n/m koja su ugrožena klizištem postoji zemljište u državnoj svojini – vlasništvo Općine Maglaj

9. Sugeriše se Općinskom načelniku da putem Biroa za zapošljavanje i preko programa upošljavanja angažuje stručnu radnu snagu, te po mogućnosti iz reda onih koji su završili volonterski staž, a koji su se istakli svojim radom i znanjem, angažovati na poslovima procjena šteta i aktivnosti koje će se voditi u skladu sa planom sanacije šteta nastalih poplavom i klizištima, a koji je potrebno uraditi što je prije moguće.

10. OV je stava da prioritet u sanaciji šteta imaju stambeni objekti građana, te Javne ustanove i Javna preduzeća.

11. Bez obzira na sve probleme u kojima se nalaze građani i općina, život ne smije stati ni u jednoj oblasti, a ovo posebno odnosi se i na obezbjeđenje kontinuiteta u radu JU I JP.

12. Svi privredni subjekti, bez obzira na maksimalan angažman koji će uložiti Općina, vezano za sanaciju šteta koje su pretrpjeli, treba da se i sami angažuju i pomoć traže od nadležnih Ministarstava svih nivoa vlasti i putem svojih strukovnih udruženja, komora i sl., što će doprinijeti većem stepenu normalizacije ukupnog života, da što prije stave u funkciju svoja preduzeća, obrte i dr.

13. Općinsko vijeće predlaže da se računi KJD za odvoz smeća i isporuku vode za ova dva mjeseca (maj-jun) fakturišu Općini kako su to uradile i druge firme/preduzeća. Ovo tretirati kao i sve ostale usluge koje su bile oko čišćenja grada. Da se zaduži Načelnik sa resornom Službom i KJD, da dogovori do slijedeće sjednice OV, način i iznos za umanjenje, subvenciju ili eventualno storniranje računa za vodu zbog plaćanja PDV-a, odnosno da se terete građani i privredni subjekti za vodu i odvoz smeća na nivou koji su ostvarivali do poplave, a razlika da se na neki način refundira.

14. OV verifikuje formiranu komisiju za kategorizaciju oštećenih u poplavama i klizištima i izradu kriterija za dodjelu novčane i materijalne pomoći, te predlaže da se eventualno proširi i da u radu učestvuju Predsjedavajući OV i Općinski načelnik

15. OV Maglaj je stava da je status građana iz MZ Bradići isti kao i svih ostalih koji su iselili iz svojih stambenih jedinica zbog poplave i klizišta.


Kriteriji za raspodjelu pomoći za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta

1. Pomoć se može dodijeliti samo vlasnicima poplavljenih objekata, bez obzira na broj porodica koje u istom žive, obzirom da se radi isključivo o građevinskoj sanaciji i jednom stambenom objektu.

2. Novčanu pomoć ili pomoć u građevinskom materijalu i robama dijeliti po naseljenim mjestima, mjesnim zajednicama i gradu shodno procentu učešća broja poplavljenih stambenih objekata u ukupnom broju poplavljenih stambenih objekata na području općine.

3. OV predlaže da Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove predloži 6-10 kvartova/zona kako bi se za isti angažovali povjerenici u MZ Maglaj grad. Da Načelnik hitno preko sredstava informisanja : Maglajske RTV, Maglaj net-a, na stranici Općine objavi javni poziv kako bi se javili zainteresovani za rad u povjereništvima.

4. OV Maglaj podržava prijedlog Načelnika vezano za utvrđivanje kriterija za dodjelu novčanih sredstava za građevinsku sanaciju stambenih objekata, kako slijedi:

1. Nivo vode do 0,50 m
- do 60 m2 iznos od ________ KM
- preko 60 m2 iznos od _________ KM
2. Nivo vode od 0,50 m
- do 60 m2 - iznos od _________ KM
- preko 60 m2 - iznos od __________ KM
3. nivo vode od 1-1,5m
- do 60 m2 - iznos od _________ KM
- preko 60 m2 - iznos od _________ KM
4. nivo vode preko 1,5m
- do 60 m2 iznos od _________ KM
- preko 60 m2 iznos od __________ KM

NEPOMENA: Kolegij OV Maglaj, prihvata kriterije a da se iznosi sredstava odrede poslije Donatorske konferencije.

- Zahtjev Grupe privrednika iz grada Maglaja


16. OV Maglaj podržava zaključke Komisije za privredu, prostorno uređenje, urbanizam, i zaštitu okoliša, uz obavezu dorade matične evidencije za privredne subjekte (prezentiranih 296 subjekata) sa slijedećim podacima:
- broj zaposlenih u privrednom subjektu
- ostvarenim prometom od 1.1. do 30.4. 2014.godine
- plaćenim obavezama na plate
- plaćenom PDV za one koji su u sistemu PDV
- stanje zaliha robe sa 31.12.2013.godine
- stanje potraživanja sa 31.12. 2013.godine
- vrijednost stalnih sredstava i inventara sa 31.12.2013.godine
- terećenje subjekta po osnovama za općinske takse
- da li je privredni subjekat krenuo ponovno sa radom
- da li je subjekat odjavio radnike

17. Podržavaju se zahtjevi privrednika za rješavanje pitanja u smislu oslobađanja pojedinih taksi i na nivou Općine i upućivanje inicijative na više nivoe vlasti .

18. Da se pristupi rješavanju putne komunikacije u n/m Pervani i Bradićima, kao i određenim ulicama na prostoru samog grada i prigradskih naselja, a gdje je potreban samo nasipni materijal, kao i lokalni putevi koji su prohodni samo za suha vremena.

19. Da se pristupi čišćenju gradskog groblja, da se opredijeli grupa radnika koji su angažovani na pomoći u čišćenju i raščišćavanju grada.PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić


Dokument u PDF formatu možete preuzeti ovdje >> Download