• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.05.2014

Izvještaj o mjerama higijensko-epidemiološke zaštite stanovništva Općine Maglaj za ponedjeljak, 26.05.2014.

1.HE Služba Doma zdravlja Maglaj uzela ponovo uzorke vode (dva uzorka) iz gradskog vodovoda radi kontrole kvaliteta fizičko-hemijske i mikro-biološke analize.

2. Rezultati urađenih analiza uzoraka voda uzeti 21.05.2014. godine pokazuju da i dalje voda ima zadovoljavajuće mikro-biološke parametre ispitivanja i osnovne fizičko-hemijske karakteristike osim povećae koncentracije rezidualnog hlora (0,7mg/l). Obavještavaju se građani da se voda i dalje ne koristi za piće dok svi parametri ne budu u dozvoljenim granicama.

3. Protuepidemsijska dezinfekcija izvršenja 26.05.:
- Kantonalni zavod za javno zdravstvno Zenica, radio sa dvije ekipe po 4h i izvršio je dezinfekciju poslovnog prostora u IK Banci, JU "Mješovita srednja škola", JU Gimnazija "Edhem Mulabdić" i OŠ Maglaj u dijelu koji je očišćen. Druga ekipa je izvršila dezinfekciju u 23 kuće i pomoćna objekta.

4. HE Služba Doma zdravlja izvršila dezinfekciju u 17 privatnih kuća, pomoćnih i poslovnih objekata i Pravoslavnoj crkvi sa župnim uredom.

5. Epidemiolog JU Dom zdravlja Maglaj obavio posjestu ljekarima porodične medicine i dječijeg dispanzera pri čemu je konstatovao da nije bilo slučajeva crijevnih zaraznih bolesti.

6. Epidemiološka situacija na području Općine Maglaj je zadovoljavajuća.