• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.11.2011

Konkurs za dodjelu stipendija studentima 2011./2012.godinu

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja

Na osnovu člana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 2/09. ) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2011./2012. godinu

I. Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja studija branilaca i članova njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidencijama nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona u studijskoj 2011./2012.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2012.-oj godini.

- Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1) za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
- Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1) za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:
- dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- ratni vojni invalidi;
- demobilizirani branioci koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 6 mjeseci u periodu od 18.09.1991.god. do 23.12.1995.god.;
- djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca;
- djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
- djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
- djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 18.09.1991.godine do 23.12.1995.godine.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
1) koji su studenti-apsolventi;
2) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
3) koji su na vanrednom studiju;
4) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
5) koji studiraju na univerzitetima u inozemstvu;
6) čiji prihod po članu domaćinstva prelazi iznos od 669,68 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini).
Odredba tačke 6) ne odnosi se na kandidata – člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, člana porodice umrlog ratnog vojnog invalida, člana porodice umrlog demobilisanog branioca, člana porodice ratnog vojnog invalida sa procentom invaliditeta 70% i više i člana uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

IV. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- ratna priznanja, ratni staž i invaliditet roditelja.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 12. do 16. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :
- fotokopiju lične karte;
- dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
- potvrdu o redovnom studiju;
- dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (Uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini ili ovjerena kopija svjedočanstva završnog razreda za studente prve godine);
- kopija indexa;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje ili drugi dokaz o prihodu za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste ( za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );
- izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

VI. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatne informacije i pomoć oko apliciranja se mogu dobiti u Službi za društvene djelatnosti Općine Maglaj ili na telefon 609 040