• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.05.2014

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Javni poziv

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Federalno ministarstvo kulture i športa
Broj: 01-14-2074/14
Sarajevo, 29.04.2014. godine
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za transfere:
• TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
• TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
• TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
• TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
• TRANSFER ZA MLADE
Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi
Rok za dostavljanje prijava je do 17.05.2014. godine.
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.
M I N I S T A R
Salmir Kaplan

Cjelokupan Javni poziv i aplikacijske obrasce možete preuzeti ovdje >>>DOWNLOAD