• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.04.2014

Održana javna tribina iz oblasti invalidnosti, socijalne i zdravstvene zaštite

21.04.2014. godine u Sali Općinskog vijeća održana je Javna tribina iz oblasti invalidnosti, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i upućivanja u ostvarivanju svojih zakonskih prava invalidnih i teško oboljelih osoba sa područja općine Maglaj.Na Javnoj tribini su učestvovali Dobrica Jonić, pomoćnik ministra Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, Senka Balorda, ministrica Ministarstva zdravstva Ze-do kantona, Edin Arnaut pomoćnik ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-do kantona, Maid Pračić, sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Općinski načelnik Mehmed Mustabašić, pomoćnik Općinskog načenika Azra Čakrama.
Bili su prisutni i gosp. Mehmed Bradarić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, direktorice JU" Dom Zdravlja" Maglaj, JU"Centar za socijalni rad" Maglaj, direktorica Ustanove "Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" Maglaja, Vijećnici Općinskog vijeća, kao i predstavnici općinskih organa vlasti, općinskih službi, osnovnih i srednjih škola.

Na Javnoj tribini je prezentovana Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015. godina a koja je razmatrana na Federalnom i kantonalnom nivou po svim segmentima, nakon čega su dalja obrazloženja iz svojih oblasti dali Edin Arnaut, pom. Ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice koji je prezentovao nove pravce djelovanja resornog Ministarstva i potrebe izmjena postojećih zakona s posebnim osvrtom na isplate invalidnina Civilnim žrtava rata. Senka Balorda, ministrica Ministarstva zdravstva Ze-do kantona je govorila o značaju zdravstvene zaštite i novim smjernicama Vlade Ze-do kantona. Maid Pračić, sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona je pojasnio značaj obrazovanja za invalidne kategorije.Nakon duže diskusije postavljana su pitanja na koja su dati odgovori od strane predstavnika Federalnog i kantonalnih ministarstava i donesen je zajednički zaključak da se pohvaljuje organizacija ove tribine od strane Općinskog načelnika kao prve organizirane do sada.