• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2014

19. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 14.04.2014.godine,

SAZIVAM
19. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 24.04.2014. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1.a) Prijedlog Programa sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2014. godinu, Download

b) Plan tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva (ekonomski kod 613 724), Download

c) Plan rekonstrukcije, sanacije, održavanja i izgradnje infrastrukturnih objekata, sufinansiranje projekata i izgradnja projektne dokumentacije i uređenje deponije Nekolj (ekonomski kod 615 118-1), Download

2. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta /Proračuna Općine Maglaj za 2015.godinu i Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015-2017. godinu, Download

3. Informacija o realizaciji Programa rada OV i realizaciji zaključaka i radu Komisija OV, Download

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu, Download

5. Akti iz Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove:

a) Prijedlog Odluka o pristupanju izmjena Regulacionog plana
- Centar Maglaj-Sjeverni dio – Delić Ramiz Download
- «Kosova» plan poslovno radne zone Download
- «Misurići « Hrnjić Muhamed Download
- «Misurići» - Hasanić Safet Download
- Centar Maglaj Južni dio «Pehić» Download
- Centar Maglaj – Sjeverni dio «Bašić» Download
- Centar Maglaj - Sjeverni dio «RVI» Download
- Centar Maglaj-Sjeverni dio «Hasančić» Download

b) Prijedlog Odluke o uslovima za proširenje poslovnih prostora Download

c) Prijedlog Odluke o zaustavljanju postupka rušenja bespravno izgrađenih dimnjaka Download

d) Informacija o trasi autoceste na koridoru V-C za dionicu Karuše-Ozimice na potezu prolaza kroz područje općine Maglaj Download

e) Informacija vezano za zahtjev «BH»-Cable TV»d.o.o. Lukavac za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju i spajanje HFC Mreža (kablovska TV) na području općine Maglaj Download

6. Prijedlog Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2014.godinu, Download

7.Prijedlog Odluke o visini naknade članovima OIK-a Maglaj, Download

8. Izvještaj o radu općinskih inspekcija za 2013.godinu, Download

9.Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju NUS-a, te provođenju akcije «Žetva» na općini Maglaj u 2013.godini, Download

10.Informacija o zaštiti od požara na području Općine Maglaj u 2013.g, Download

11.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije sa zadatkom za provođenje aktivnosti na povratu PU i Općinskog suda u Maglaju, Download

12. Izvještaj o radu Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Maglaj za 2013.godinu i informacija o Programu rada za 2014.godinu
- JU Dom zdravlja Maglaj Download
- JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj Download
- JU «Narodna biblioteka» Maglaj Download
- JU Narodna apoteka Maglaj Download
- JP Veterinarska stanica Maglaj Download


Vijećnička pitanja


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić