• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2014

Revidirani Akcioni plan za rješavanje problema roma 2013-2016.

Na poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 28.03.2014. godine održan je referalni sastanak u Zenici a u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i uz financijsku podršku UNDP-a BiH. Tema sastanka je bila: promocija Revidiranog akcionog plana za rješavanje problema roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013 – 2016.
Sastanku su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici općna Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Udruženja roma u Ze-Do kantonu.
Na sastanku je rečeno da se očekuje usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava od strane Vijeća ministara BiH i da će Javni poziv za 2014. godinu za zapošljavanje roma biti objavljen početkom mjeseca aprila a Javni poziv za stambeno zbrinjavanje roma početkom mjeseca maja. Općine trebaju pripremiti podatke za izradu Projektnog prijedloga.
Komisiju za odabir korisnika imenuje Općinski načelnik a moraju je činiti dva predstavnika roma, jedan predstavnik Općine, jedan predstavnik Centra za socijalni rad i jedan predstavnik implementatora Projekta.