• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2014

Javni poziv - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi
Na osnovu člana 55. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“ br.32/02 i 102/09) i člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07,35/09, 59/09,103/09, 87/12 i 6/13) i na osnovu člana 22. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“ br.23/99, 21/03, 33/03), bilateralnog Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji od 29.12.2005. godine između Vlade Narodne Republike Kine i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, kao i na osnovu Sporazuma o donaciji i Odluke o izboru prioritetnih područja - opština i gradova, i Brčko Distrikta u kojima će se implementirati projekat pomoći raseljenim licima i povratnicima doniran od strane Vlade Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini,
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

DOPUNU JAVNOG POZIVA
od 18.03.2014.godine, za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i
Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi na području sljedećih opština:
Jablanica, Kalesija, Maglaj, Mrkonjić Grad , Šipovo i Pale-Prača

I-Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih i pravnih lica za dodjelu donacije Vlade Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi sa sljedećim specifikacijama:
1. Traktori sa priključcima (komada 180);
2. Motokultivatori sa priključcima (komada 70);
3. Motorne pile (komada 100);
4. Oprema za mljekarstvo:
a) 50 setova za mužu;
b) 40 spremnika za hlađenje mlijeka;
c) 20 uređaja za analizu mlijeka.
II-Pravo na podnošenje zahtjeva
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni poziv mogu podnijeti:
1. Fizička lica: povratnici i raseljene osobe – poljoprivredni proizvodači ili oni povratnicii /ili raseljene osobe koje se bave drugom djelatnošću u vezi sa namjenom ove donacije;
2. Pravna lica:
a) Udruženja koja okupljaju povratnike i raseljene osobe – poljoprivredne proizvođače;
b) Zemljoradničke zadruge, čiji su članovi i kooperanti povratnici i raseljene osobe-poljoprivredni
proizvođači.
c) Preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom a čiji su osnivači i/ili
uposlenici povratnici i raseljene osobe.

III-Opšti kriteriji
1. Opšti kriteriji su obavezujući za sve potencijalne korisnike;
2. Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika donacije su:
2.1.Opšti kriteriji za fizička lica
a) Da je raseljena osoba u BiH ili povratnik;
b)Da posjeduje imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje poljoprivredom ili drugom djelatnošću u vezi sa namjenom predmetne donacije

Dokazi: Potvrda o statusu povratnika ili raseljenog lica izdata od strane nadležnog organa uprave
-ZK izvadak, posjedovni list ili dokaz o stočnom fondu iz registra;
(original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci) ili ugovor o zakupu ili drugom pravnom osnovu za korištenje;
2.2. Opšti kriteriji za pravna lica
Da je podnosilac zahtjeva za donaciju registrovani pravni subjekt za poljoprivrednu ili drugu djelatnost u vezi sa namjenom donacije, koji spada u jednu od kategorija pravnih subjekata:
a) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju udruženje čiji su članovi povratnici ili raseljene osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije;
b) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju zemljoradnička zadruga koja se bavi
poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove
donacije čiji su članovi ili kooperanti povratnici ili raseljene osobe;
c) Da je podnosilac zahtjeva za donaciju manjeg preduzeća koje se bavi poljoprivrednom djelatnosti ili drugom privrednom djelatnosti u vezi sa namjenom ove donacije a čiji su osnivači i/ili usposlenici povratnici ili raseljene osobe.
Dokazi:
a) Ovjerena kopija akta o registraciji;
b) Lista članova, kooperanata i zaposlenih ovjerena od strane nadležnog organa uprave da se radi o povratnicima i raseljenim licima.
IV-Posebni kriteriji
1. Posebni kriteriji će se vrednovati prilikom izbora korisnika;
2. Posebni kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:
2.1. Posebni kriteriji za fizička lica
1. Imovina i resursi potrebni za djelatnost kao što su zemljište, objekti, stoka i druga
materijalna sredstva;
2. Da potencijalni korisnik nije koristio finansijska sredstva ili druge oblike pomoći
putem donacije koje su imale iste ili slične namjene (poljoprivredna mehanizacija ili
oprema);
3. Broj članova domaćinstva.
Dokazi:
1.ZK izvadak, posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci), ugovor ili rješenje o korištenju;
2.Izjava da ranije nije koristio donatorska sredstva za iste ili slične namjene
(ovjerena od strane opštinskog organa);
3.Kućna lista.
2.2. Posebni kriteriji za pravna lica
1. Da potencijalni korisnik nije koristio finansijska ili druga sredstva pomoći u vezi sa
namjenom predmetne donacije;
2. Da zapošljava povratnike i raseljene osobe;
3. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2013.godinu-uz zahtjev za donaciju za traktore.
Dokazi:
1. Projekat za djelatnost sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i
resursima - za zadruge i manja preduzeća;
2. Izjava da nije koristio pomoć u finansijskim sredstvima ili drugim oblicima
donacije koji su imali iste ili slične namjene, ovjeren od strane nadležnog
organa;
3. Izjava o broju lica povratnika i raseljenih koje će obuhvatiti ovaj projekat;
4. Bilans stanja i uspjeha i druge reference

V-Prijava
Prijava se podnosi na obrascu koji je sastavni dio javnog poziva, i koji se može preuzeti u opštinama za
koje je raspisan Javni poziv, na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
www.mhrr.gov.ba ili u regionalnim centrima Ministarstva, kako slijedi:
• Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207;
• Regionalni centar Banja Luka, Jevrejska 73, Banja Luka, tel. 051/223-580;
• Regionalni centar Mostar, Kardinala Stepinca 9, Mostar, tel. 036/555-841;
• Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.
VI- Vrijeme trajanja dopune javnog poziva
Dopuna Javnog poziva ostaje otvorena 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
VII-Dostavljanje popunjenih prijava
Popunjene i potpisane prijave za dodjelu donacije sa priloženim dokumentima iz Javnog poziva dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 3, Sarajevo 71000, sa naznakom “Prijava za donaciju Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi-ne otvaraj”.


M I N I S T A R
mr.sc. Damir LjubićPRIJAVNI OBRASCI NA - www.mhrr.gov.ba