• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.01.2014

16. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 23.01.2014.godine ,

SAZIVAM
16. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 6.02.2013. godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1.Akti iz Službe za urbanizam, geodetske imovinsko pravne poslove

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju proširenja za mimoilaženje kamiona na lokalnom putu Novi Šeher – Domislica Download

- Prijedlog Odluke po ponudi za otkup zemljišta podnesenoj od strane Denisov (Bože) Ljubice i Milovanović (Božo) Ljubomir iz Sarajeva Download

- Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi Download

- Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za proizvodni objekat za proizvodnju betonske galanterije, betonskih cijevi i šljako-betonskih elemenata sa pratećim sadržajima u koristi «Bosna blok» d.o.o. Maglaj i dodjeli zemljišta u svrhu formiranja iste, Download

- Prijedlog rješenja o formiranju građevinske parcele za izgradnju trafo stanice i dodjeli gradskog građevinskog zemljišta, neposrednom pogodbom JP «Elektropriveda BiH» d.d. Sarajevo Područnica «Elektrodistribucija» Zenica na korištenje radi izgradnje trafostanice Download

- Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta gradi građenja u korist Bukarić Mirsade Download

- Rješavanje po zahtjevu Rimokatoličkog župnog ureda Novi
Šeher (groblje Galovac i Strupina)

2.
a) Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za period 01.01. – 31.12.2013.godinu Download

b) Operativni plan aktivnosti rada Jedinstvenog organa uprave Općinski načelnik za 2014. godinu Download

3. Izvještaj za 2013.godinu o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020.godinu i Akcioni plan 2014-2016. godina Plan 2014.godine Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020.godine Download

4.
a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Maglaj za 2013.godinu Download

b) Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2014.godinu Download

5.
a) Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Maglaj za 2013.godinu i Download

b) Program rada OIK- Maglaj za 2014.godinu Download

6. Odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj Download

7. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu i Dokument okvirnog Budžeta/proračuna za 2015.-2017. godine Download

8. Informacija o realizaciji programa rada Općinskog vijeća i realizciji zaključaka i radu Komisija Općinskog vijeća Download

9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća 2014.godinu Download

10. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj Download

11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o prijenosu prava raspolaganja stana «Udruženju građana Civilnih žrtava rata općine Maglaj» iz Maglaja Download

12. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta u korist Općine Maglaj radi privođenja trajnoj namjeni Regulacionog plana Tvornice «Natron» Maglaj i Prostornog plana općine Maglaj – u svrhu proširenja postojeće deponije otpada na lokalitetu «Nekolj» odnosno u svrhu rješavanja deponije industrijskog i komunalnog otpada na navedenom lokalitetu Download

13. Informacija o deminiranju,obilježavanju, uništavanju NUS-a te provođenju akcije «Žetva» na općini Maglaj u 2013.godini Download


- Vijećnička pitanja

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić