• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.01.2014

Informacije iz Javne ustanove "Dom zdravlja" Maglaj

U periodu od imenovanja novog direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj pa do danas urađeni su određeni pomaci u radu iste, te iz tog razloga i kako bi građani bili informisani, dajemo informaciju o važnijim dešavanjima u funkcionisanju ove Ustanove primarne zdravstvene zaštite.

Dana 18.09.2013. godine otvorena je i puštena u upotrebu ambulanta porodične medicine Ulišnjak u MZ Ulišnjak.

U cilju rješavanja problematike vezane za zagrijavanje i utopljavanje matične zgrade Doma zdravlja upućeno je nekoliko pisama namjere prema predstavnicima turske humanitarne organizacije „TIKA“ u BiH, zatim Potpredsjedniku Federacije BiH Svetozaru Pudariću gdje smo zatražili podršku i razumjevanje kada je u pitanju problematika investicionog održavanja naše ustanove.
Kako bi riješili gore navedenu problematiku (utopljavanje zgrade i rekonstrukcija sistema grijanja) kandidovali smo nekoliko projekata prema Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, prema Češkoj ambasadi u okviru projekta Češke razvojne saradnje, prema turskoj humanitarnoj organizaciji TIKA-i i drugim subjektima.

U cilju unapređenja poslovne saradnje obratili smo se i održali poslovne sastanke sa predstavnicima, Bontex d.o.o., H&M d.o.o., IONIX Systems.Cilj je ostvariti zajedničku poslovnu saradnju sa što više pravnih subjekata na teritoriji općine Maglaj.
Radne sastanke smo održali i sa predstavnicima lokalnih auto škola, a u cilju poboljšanja naše usluge izdavanja ljekarskih uvjerenja. Potrebno je naglasiti da Javna ustanova Dom zdravlja Maglaj sada može izdavati sve vrste ljekarskih uvjerenja (za vozače motornih vozila, posjedovanje i korištenje vatrenog oružja, za sve vrste radnih mjesta sa posebnim uslovima rada itd.) kao i sve vrste sistematskih pregleda. Cijene ljekarskih uvjerenja za vozače motornih vozila su usklađene sa kretanjima na tržištu (smanjena je cijena na 45,00 KM).
Također u cilju unapređenja poslovne saradnje imali smo posjetu direktora OB Tešanj i njegovih saradnika.
Održan je niz sastanaka sa općinskim Načelnikom i saradnicima na temu trenutne problematike u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Maglaj, te načina i mogućnosti prevazilaženja iste.

Od značaja je pomenuti da je urađena rekonstrukcija poslovnih prostorija Službe za hitnu medicinsku pomoć kao i Službe za laboratorijsku dijagnostiku. Urađena je i rekonstrukcija mokrih čvorova u matičnoj zgradi Doma zdravlja tako da su sada svi mokri čvorovi u funkciji. Cilj je postepeno u skladu sa mogućnostima stvoriti ambijent ugodan kako za pacijente tako i za uposlenike ustanove.

Kada su u pitanju edukacije ljekara i medicinskog osoblja trenutno je u toku dodatna edukacija iz porodične medicine za dva ljekara i jednog medicinskog tehničara. Dva ljekara su završila edukaciju iz ultrazvuka abdomena i ultrazvuka dojke. Jedanom ljekaru je dodjeljena specijalizacija iz Pedijatrije. Jedan ljekar je završio specijalizaciju iz Pneumofiziologije tako da je sada Služba za ATD i RTG dobila stalno ordinirajućeg specijalistu pneumofiziologa čime je pomenuta Služba kompletirana i zaokružena sa stručnim kadrom.
Također je nastavljena aktivnost stipendiranja studenata na Medicinskom fakultetu (dodjeljena je jedna stipendija u 2013. godini), s ciljem osiguranja kontinuiranog priliva stručnog kadra u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Maglaj..

Lepeza zdravstvenih usluga koje se pružaju u Domu zdravlja Maglaj je obogaćena angažovanjem specijaliste urologa na komercijalnoj osnovi. Dva puta mjesečno će dolaziti specijalista urolog čiji pregled košta 15 KM. Po potrebi se radi i ultrazvuk koji dodatno košta 10KM. Cilj je približiti pacijentima ovu zdravstvenu uslugu kako ne bi morali putovati u druge medicinske centre i gubiti na vremenu, a potreba za zdravstvenom uslugom ovoga tipa je u stalnom porastu.

Osim specijaliste urologa u Domu zdravlja Maglaj ordiniraju i drugi specijalisti i to:

• hirurg utorkom od 12,30h
• ortoped četvrtkom od 13,30h
• dermatolog četvrtkom od 11,00h
• orl utorkom i četvrtkom od 11,00h
• neuropsihijatar utorkom i četvrtkom od 11,00h
• psiholog po potrebi

Organizacione jedinice Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj

Primarna zdravstvena zaštita je prvi i najčešći oblik kontakta stanovništva sa zdravstvenom uslugom. To je ona zaštita koja se pruža na mjestu gdje ljudi žive, rade i gdje se školuju. Ta zaštita razumijeva sveobuhvatnu skrb za zdravlje, provedbu preventivnih i kurativnih mjera, zdravstveni odgoj te saradnju sa svim organizacijama i ustanovama koje mogu pridonijeti boljem zdravlju stanovništva. Javna ustanova „Dom zdravlja“ Maglaj je ustanova primarne zdravstvene zaštite i sadrži sljedeće organizacione jedinice:

1. Služba porodične medicine:

Ambulanta porodične medicine Kosova
Ambulanta porodične medicine Novi šeher
Ambulanta porodične medicine Liješnica
Ambulanta porodične medicine Ulišnjak
Ambulanta porodične medicine u gradu

Organizovanje ostalih Ambulanti porodične medicine na području Općine Maglaj će se vršiti u skladu sa Strategijom razvoja primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH i Planom implementacije porodične medicine Federalnog ministarstva zdravstva Sarajevo, te Strategije razvoja Općine Maglaj.

Ostale službe:

2. Služba hitne medicinske pomoći

3. Higijensko – epidemiološka služba

3.1. Epidemiologija i higijena
3.2. Zdravstveno-vaspitna djelatnost i medicinska statistika

4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

4.1. Specifična zdravstvena zaštita radnika
4.2. Funkcionalna dijagnostika

5. Služba za zdravstvenu zaštitu djece (do 6 godina)

5.1. Zdravstvena zaštita predškolske djece sa savjetovalištem
5.2. Vakcinacije

6. Služba polivalentne zubozdravstvene zaštite

6.1. Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine
6.2. Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih

7. Služba za laboratorijsku dijagnostiku

7.1. Biohemijsko-hematološki laboratorij

8. Pneumoftiziološki dispanzer sa radiološkom dijagnostikom

8.1. Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita
8.2. Radiološka dijagnostika

9. Služba za zdravstvenu zaštitu žena

9.1. Ginekološka ambulanta
9.2. Savjetovalište za trudnice
9.3. Savjetovalište za kontracepciju i planiranje porodice
9.4. Savjetovalište za juvenilnu ginekologiju
9.5. Ultrazvučna dijagnostika
9.6. Citološki laboratorij

10. Centar za mentalno zdravlje u zajednici

11. Centar za fizikalnu rehabilitaciju

12. Služba sestara u zajednici (polivalentna patronaža)

12.1. Polivalentna patronaža
12.2. Kućno liječenje

13. Specijalističko-konsultativna služba (u skladu sa čl. 13. Statuta)

14. Služba opštih i zajedničkih poslova

14.1. Odsijek za pravne, kadrovske i opšte poslove
14.2. Odsijek za ekonomsko-financijske poslove
14.3. Odsijek za uslužno-tehničke poslove