• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.12.2013

Obavještenje o polaganju ispita za protivpožarnu zaštitu

Obavještavamo pravna i fizička lica, državne organe i druge institucije da je Kantonalna uprava civilne zaštite u vezi sa članom 120. stav (5) Zakona o zaštiti požara i vatrogastvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 5/11) i Programom polaganja ispita iz protivpožarne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 67/13, u daljnjem tekstu: Program), organizovala polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica, koja su općim aktom pravnog lica, državnog organa ili druge institucije određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena u službi zaštite od požara.
Ispit za protivpožarnu zaštitu mogu da polažu lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima zaštite od požara u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji. Prijave za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu kandidati podnose poštom Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona (adresa: Kučukovići br. 2, 72000 Zenica), najmanje 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka (aprilski, junski, septembarski i novembarski) na Obrascu broj 1 (objavljenom u Programu), putem pravnog lica, državnog organa ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.
Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu,
2. Ugovor o radu ili Rješenje o postavljenju na radno mjesto,
3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
4. Rodni list (ukoliko je kandidatkinja promijenila prezime on završetka škole/fakulteta),
5. Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Troškove polaganja ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iz nakosu od 150,00 KM (stotinupedeset konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Zeničko-dobojskog kantona broj: 1340100000001672, otvorenog kod IKB DD Zenica, budžetska organizacija 1401001, vrsta prihoda 722611, općina 103, sa naznakom „Za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu“.
Dodatne informacije o polaganju ispita i sadržaju programa za polaganje ispita, zainteresovani mogu dobiti na telefon 243-127 i web stranici Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona www.cz.zdk.ba.

Obavijest u PDF formatu možete preuzeti ovdje Download