• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.06.2024

Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju KJD Maglaj

 

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) u vezi sa članom 26. Zakona o javnim preduzećima u FBiH ( „ Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/09,22/09 i 109/12), člana 271. stav 3. u vezi a članom 303. Zakona o privrednim društvima FBiH ( „ Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15 i 75/21) , člana 19. stav 4. Statuta KJD d.o.o. Maglaj, člana 84. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH ( „ Službene novine FBiH“ broj: 15/21,  Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJD d.o.o. Maglaj broj: 01-586-4/24 od 18.03.2024. godine, te Odluke utvrđivanju kriterija za prijavu na Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju broj: 01-586-5/24 od 27.05.2024. godine, Nadzorni odbor raspisuje

 

J A V N I    K O N K U R S

ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJD d.o.o. MAGLAJ

 

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Raspisuje se javni konkurs za izbor članova (predsjednik i dva člana) Odbora za reviziju KJD d.o.o. Maglaj, od kojih najmanje jedan član Odbora za reviziju mora posjedovati certifikat ovlaštenog revizora.

 

II OPIS POZICIJE

Odbor za reviziju nadležan je da:

 • -Imenuje vanjskog revizora
 • -Razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije;
 • -Osigurava uslove Odjelu za internu reviziju za izvršenje obaveza u skladu sa planom revizije i važećim standardima;
 • -Poduzima mjere u cilju efikasnosti interne kontrole;
 • -Podnošenje mjesečnih izvještaja Nadzornom odboru.
 • -I drugi poslovi utvrđeni relevantnim propisima

 

III MANDAT I NAKNADA ZA RAD

Imenovanje članova Odbora za reviziju se vrši na period od 4 godine od dana imenovanja.
Imenovanje članova Odbora za reviziju vrši Skupština Društva na osnovu izbora i prijedloga Nadzornog odbora nakon provedenog javnog konkursa.

Članovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu za rad koju utvrđuje Skupština Društva posebnom odlukom. Naknada za rad, prava i obaveze članova Odbora za reviziju uradit će se ugovorom koji se sa imenovanim članovima zaključuje na osnovu odluke Skupštine Društva.

 

IV OPĆI I POSEBNI USLOVI

Svi kandidati koji apliciraju na javni konkurs moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

 

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ;
 2. da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjenje pozicije;
 4. da se na njega ne odnosi član IX Ustava Bosne i Hercegovine
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u Odboru za reviziju pet godina od dana pravomoćne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upražnjene pozicije i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Odbora za reviziju u koji se kandiduje;
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju;
 7. da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH;
 8. da ne vrši funkciju u političkoj stranci;
 9. da nije predsjednik ili član Skupštine, Nadzornog odbora ili Uprave u preduzeću u kojem se kandiduje, kao ni zaposlenik preduzeća, te da nema direktni ili indirektni finansijski interes u preduzeću;

 

Posebni uslovi :

 • Posebni uslovi za imenovanje/ nominiranje člana Odbora za reviziju:
 1. VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog ( najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- ekonomski ili pravni fakultet;
 2. Najmanje 5 godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme;
 3. Da posjeduje stručno znanje vezano za nadležnost i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava
 4. Komunikacijske i organizatorske sposobnosti;
 5. Sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa
 6. Posjedovanje certifikata za certificiranog računovođu i ovlaštenog revizora ( najmanje jedan član Odbora za reviziju je obavezan posjedovati certifikat o čemu će se voditi računa prilikom izbora kandidata).
 • Procjena utvrđivanja komunikacijskih, organizacijskih i sposobnosti tumačenja ekonomskh i pravnih analiza, izvršit će se na osnovu pitanja sa intervjua koji će se obaviti sa kandidatima, a pitanja će biti regulisana posebnom odlukom, teće se odgovori kandidata bodovati ocjenama pd 1-5.

 

V  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni konkurs, koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 4. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 5. Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.
 6. Ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s funkcijom člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude:
 7. Ovjerena izjava da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju;
 8. Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa prema odredbama zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH;
 9. Ovjerena izjava da nije u funkciji u političkoj stranci;
 10. Ovjerena izjava da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Preduzeća, kao ni zaposlenik preduzeća, niti da ima direktni ili indirektni interes u preduzeću osim naknade po osnovu te funkcije;
 11. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci,najmanje 5 godina.
 12. Certifikat ovlaštenog revizora ukoliko isti posjeduje ( najmanje jedan član Odbora za reviziju je obavezan posjedovati certifikat o čemu će se voditi računa prilikom izbora kandidata).

 

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju. Komisija zadržava pravo provjere svih podataka, izjava i drugih dokumenata kandidata. Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja. Tekst Janog konkursa će biti objavljen u dnevnom listu „ Oslobođenje“, putem web stranice KJD d.o.o. Maglaj, putem web stranice osnivača ( Općina Maglaj), kao i putem web stranice JU Službe za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona.

Lični podaci o podnosiocima prijava na javni konkurs su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („ Službeni glasnik BiH“, broj: 47/0676/11 i 89/11).

Prijave na javni konkurs se podnose na adresu  KJD d.o.o. MAGLAJ, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona :032-603-523.