• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.04.2024

KONKURS za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj

Na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list R BIH br 6/92, 8/93 i 13/94), člana 9. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (Sl.nov. Ze-do kantona br. 8/99), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu (Sl.novine Ze-do kantona broj 8/19), člana 35,36,40 i 41. Pravila JU OB „Narodna biblioteka“ Maglaj, člana 16. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji poslova u JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj, Upravni odbor JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj (u daljem tekstu JU Biblioteka), na osnovu Odluke br: I/24-24, na sjednici održanoj 25.3.2024. godine raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj


Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora /direktorice JU OB „Narodna biblioteka“ Maglaj

OPIS POZICIJE/POSLOVA
- Organizuje i rukovodi radom Ustanove
- Zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima
- Odgovara za zakonitost rada Ustanove
- Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja
- Izvršava odluke Upravnog odbora
- Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa
- Podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
- Vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove.

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati i posebne uslove:
- visoka stručna sprema (VII stepen), bibliotečkog smjera
- položen stručni ispit iz bibliotekarstva
- pet godina radnog iskustva u struci od dana sticanja tražene stručne spreme
- prethodno iskustvo na rukovodećim poslovima u kulturi
- poznavanje rada na računaru
- predložen okvirni četverogodišnji Program rada Biblioteke koji podrazumijeva: a) Plan poslovnih i programskih aktivnosti i b) Okvirni finansijski i kadrovski plan njegovog ostvarivanja.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Direktora/direktoricu imenuje Upravni odbor JU Biblioteka Maglaj uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
- pregledna profesionalna biografija u kojoj se hronološki i precizno navode svi podaci koji potvrđuju ispunjavanje posebnih uslova
- dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tražene stručne spreme
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu
- uvjerenje/potvrdu o prethodnom iskustvu na rukovodećim poslovima u kulturi
- dokaz o poznavanju rada na računaru
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih
- izjavu da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX, 1 Ustava BiH (ovjerenu u nadležnoj službi općine koja vrši ovjeru potpisa, izdatu nakon objave Javnog konkursa)
- okvirni četverogodišnji Program rada Biblioteke koji podrazumijeva: a) Plan poslovnih i programskih aktivnosti i b) Okvirni finansijski i kadrovski plan njegovog ostvarivanja.

Prednost imaju kandidati koji mogu priložiti dokumente kojima se dokazuju rezultati rada ostvareni u oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i menadžmenta.

Napomena: Priloženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili kao ovjerenu kopiju ne stariju od šest mjeseci. U protivnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna. Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intervju, a o čijem će terminu održavanja prethodno blagovremeno biti obavješteni. Kandidati koji pristupe intervjuu dužni su ukratko prezentovati predloženi Program rada Biblioteke.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od petnaest dana od dana imenovanja dostaviti Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje.

Skraćeni tekst Konkursa bit će objavljen u listu „Oslobođenje“ (26.3.2024. godine) i u Službenim novinama F BiH, a cjelovit tekst na web stranici Osnivača i oglasnoj ploči Ustanove.

Prijavu sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice – ne otvaraj!“, slati na adresu: JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj, ul. Sulejmana Omerovića br.2, 74250 Maglaj. Kontakt telefon: 032 609 571.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje