• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.02.2024

35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 20.02.2024. godine, sazivam 35. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 28.02.2024. godine, sa početkom u 16,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.


Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 25.01.2024. godine

DNEVNI RED

1. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Maglaj Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj Download

3. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Stari Grad Maglaj“, po inicijativi Općinskog načelnika Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher" po zahtjevu MZ Novi Šeher Download

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. br. 319/2 k.o. Moševac) Download

6. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine (po ponudi Hadžišehić (Hamza) Miralem zastupan po staraocu za posebne slučajeve Hadžišehić (Hamza) Muharem) Download

7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu Download

8. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Maglaj za 2023. godinu Download

9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 22.06. – 31.12. 2023. godinu Download

10.
a) Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu Download
b) Program rada Općinske izborne komisije Maglaj za 2024. godinu Download

11. Plan i program rada „Komunalno javno društvo“ doo Maglaj za 2024. godinu Download

12. Plan i program rada JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2024. godinu Download

13. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Maglaj za 2023. godinu Download

14. Informacija o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2023. godinu Download

15. Informacija o deminiranju, uklanjanju i uništavanju NUS-a na teritoriji općine Maglaj u 2023. godini Download

16.
a) Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini i planovi gospodarenja za 2023. godinu Download
b) Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj u 2021. i 2022. godini Download

Vijećnička pitanja i inicijative.