• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2024

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/05 i 103/21), a u vezi sa članom 104. i 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) i članom 96. i 97. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 5/11) i Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenika (broj: 06-30-4-2046/23 od 05.12.2023. godine), Općinski načelnik Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno vrijeme

 

 

 1. Referent za održavanje premjera – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj - Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove

 

 1. Viši referent za poslove pisarnice – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj

 

 

Opis poslova za poziciju 1.

 • *vrši sve poslove oko premjera i održavanja premjera zemljišta u različitim razmjerama, vrši usklađivanje starog i novog premjera i izrađuje prijavne listove za zemljišnu knjigu; obrađuje podatke sa terena kroz tehnički elaborate, vrši potrebna računanja, kartiranja snimljenih terena na odgovarajućim planovima i indikacionim skicama, ucrtava i izvlači kartirani detalj, računa površine parcela, izrađuje prijavne listove i ostalo vezano za terenski rad, obavlja poslove u postupku uspostave i održavanja katastra, podzemnih instalacija; vrši i druge poslove u imovinsko pravnim predmetima, obavlja i druge poslove iz oblasti premjera i katastra, po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

Opis poslova pozicija 2.

 • *vrši prijem, pregledanje i razvrstavanje pošte po službama; otvara svu prispjelu poštu izuzev povjerljive, strogo povjerljive i pošte naznačene na određeno lice; vrši kompletiranje predmeta iz pojedinih oblasti i prati njihova kretanja i rješavanje, vodi evidenciju upravnih i ostalih predmeta, prati njihovo kretanje i rokove, određuje klasifikacione oznake za predmete prema Pravilniku o kancelarijskom poslovanju i drugim propisima, vodi rokovnik predmeta i prati rokove, priprema izvještaje o riješenim i neriješenim predmetima, vrši pripremu pošte za otpremu (kovertiranje, pakovanje, zavođenje u odgovarajuće knjige, itd.), provodi zavedene i razvrstava predmete kroz interne dostavne knjige i dostavlja predmete u rad nadležnim službama, vrši distribuciju službenih novima i literature kroz kartone za službene novine, provodi i otprema svu prispjelu poštu, običnu kao i preporuku kroz knjigu otpremne pošte, kompletira predmete za arhiviranje i vodi arhivu, vrši internu dostavu pošte, uručuje građanima odgovarajuće formulare, pismena uputstva ili ih upućuje u odgovarajuće službe za upravu, stara se o ažurnosti oglasnih ploča, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

U radni odnos na navedena radna mjesta može biti primljena osoba koja ispunjava opće i posebne uslove Javnog oglasa.

 

Opći uslovi za poziciju 1. 2.

 • *da je državljanin BiH,
 • *da je punoljetna,
 • *da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • *da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • *da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • *da nije obuhvaćena članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uslovi za poziciju 1.

 • *SSS –IV stepen, završena geodetska škola,
 • *položen stručni ispit,
 • *poznavanje rada na računaru,
 • *položen vozački ispit B kategorije
 • *radni staž: najmanje šest (6) mjeseci nakon završene srednje stručne spreme.

 

Potrebni dokumenti za poziciju 1. (original ili ovjerene fotkopije):

 • *prijava na javni oglas koja je potpisana i sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt  telefon,
 • *uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • *izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 • *potvrda o prebivalištu (ne starija od tri mjeseca),
 • *ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • *ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,
 • *diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi,
 • *uvjerenje (dokaz) o radnom stažu (uvjerenje izdato od Porezne uprave o podacima o radnom stažu/iskustvu nakon sticanja srednje stručne spreme ili uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca), ili uvjerenje o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa izdato od poslodavca kod kojeg je stručno osposobljavanje obavljeno,
 • *dokaz o poznavanju rada na računaru
 • *uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • *dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

Posebni uslovi za poziciju 2.

 • *SSS – IV stepen, završena gimnazija, upravna ili druga srednja škola,
 • *položen stručni ispit,
 • *poznavanje rada na računaru,
 • *položen vozački ispit B kategorije,
 • *najmanje 1 (jedna) godina radnog staža.

 

Potrebni dokumenti za poziciju 2. (original ili ovjerene fotkopije):

 • *prijava na javni oglas koja je potpisana i sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • *uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • *izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 • *potvrda o prebivalištu (ne starija od tri mjeseca),
 • *ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • *ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,
 • *diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi,
 • *uvjerenje (dokaz) o radnom stažu (uvjerenje izdato od Porezne uprave o podacima o radnom stažu/iskustvu nakon sticanja srednje odnosno više stručne spreme ili uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca), ili uvjerenje o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa izdato od poslodavca kod kojeg je stručno osposobljavanje obavljeno. U radni staž računa se i staž ostvaren na poslovima višeg nivoa školske odnosno stručne spreme u odnosu na nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj,
 • *dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • *dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

Svaki kandidat je dužan uz prijavu dostaviti svojeručno potpisanu izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomena za kandidate za poziciju 1. i 2.

 • *u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzetno namještenik srednje školske spreme, koji u vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe ima navršen potreban radni staž od dana sticanja srednje školske spreme, a nije položio stručni ispit, može se primiti u radni odnos, ali je obavezan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos,
 • *u skladu sa članom 31. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/05, 46/15 i 7/19), osoba koja konkuriše ili se nalazi na radnom mjestu na kojem se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe i koja nije položila stručni ispit za namještenike, a koja je u međuvremenu položila ispit općeg znanja pred Agencijom za državnu službu Federacije BiH u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/06, 78/06 i 63/08), oslobođena je obaveze polaganja stručnog ispita predviđenog ovim Pravilnikom.

 

Posebna napomena za poziciju broj 2.

Kandidat koji bude izabran na ovu poziciju stupit će na rad nakon što namješteniku koji obavlja poslove ovog radnog mjesta prestane radni odnos zbog sticanja uslova za penziju.                     

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu:

 

Općina Maglaj

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS

POZICIJA BROJ __

“NE OTVARATI”

Viteška broj 4.

74250 Maglaj