• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.11.2023

Zakazana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Trideset druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u ponedjeljak, 20.11.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži dvadeset jednu tačku, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Inicijativa za pokretanje postupka opoziva Načelnika općine Maglaj, Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2023. godine, Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2024. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora KJD d.o.o. Maglaj,  Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općinskog vijeća Maglaj na Skupštini „KJD“ d.o.o. Maglaj, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru.

Također, predviđeno je razmatranje: Prijedlog Odluke o istupanju Općine Maglaj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Jusufbašić (Mahmut) Asimu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina, Općina Maglaj, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher po zahtjevu Pervan Zorana, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj-Centar Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj, Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01 – 30.09.2023. godine, Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.05.2023. godine do 31.08.2023. godine, Izvještaj o radu za 2022/2023. godinu JU „Dječiji vrtić“ Maglaj sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Maglaj, Program rada JU “Dječiji vrtić“ Maglaj za 2023/2024. godinu, Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2021/2022.godinu, koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj sa programom rada za 2022/2023. godinu, kao i Informacija o aktivnostima izrade elaborata o zdravstvenom stanju stabala u drvoredima u ulicama Aleja ljiljana i Viteška, općina Maglaj i planiranim aktivnostima u narednom periodu predviđenih elaboratom.