• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.10.2023

Sutra 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana sutra, 12.10.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 15:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži sedam tačaka.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Analiza stanja sa prijedlogom sanacije i finansijske konsolidacije po svim djelatnostima za period od tri godine, uključujući i plan unutrašnje racionalizacije materijalnih i kadrovskih resursa broj: 01-1312-3/23 od 11.09.2023. godine (Analiza sadrži i polugodišnji izvještaj o poslovanju), Odluka o utvrđivanju cijena isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada broj: 01-1312-3-1/23 od 11.09.2023. godine, Odluka broj: 01-1312-3-2/23 11.09.2023. godine o izmjeni Odluke o formiranju cijena pijačnih usluga na Gradskoj pijaci u Maglaju broj: NO-4/19 od 18.02.2019. godine, Prijedlog Odluke o standardima pružanja komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, Prijedlog Tarifnog sistema za obračun usluga isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Revizije finansijskih izvještaja za period 01.01. – 31.12.2022. godine, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka za 2022. godinu.