• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.10.2023

Održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Trideset prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 06.10.2023. godine. Prije usvajanja Dnevnog reda, skinuta je tačka a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj, b) Prijedlog Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj i c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj (Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj.

Aida Bašić imenovana je za predsjedavajuću Općinskog vijeća Maglaj, a Aida Hadžić imenovana je za dopredsjedavajuću Općinskog vijeća Maglaj. Usvojen je Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj uz uvažavanje zaključaka Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise i iznesene sugestije na sjednici. Također, otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Usvojena je Odluka o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, kao i Plan i program održavanja sistema javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu uz iznesene sugestije.

Potrebnu većinu nije dobila tačka Izvještaj o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima.

Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Maglaj 2021.-2027. – Izvještaj o razvoju za 2022. godinu i Informacija o realizaciji preporuka revizije Općine Maglaj za 2020. godinu primljeni su k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.