• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.09.2023

Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 07.09.2023. godine. Prije usvajanja Dnevnog reda, dodana je nova tačka Rješenje o razrješenju predsjedavajuće Općinskog vijeća Maglaj.

Doneseno je Rješenje o razrješenju Svjetlane Zamboni dužnosti predsjedavajuće Općinskog vijeća Maglaj, a do imenovanja nove predsjedavajuće, funkciju će obavljati Aida Bašić, dopredsjedavajuća, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj.

Usvojena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj, sa izmjenama i dopunama koje je predložila vijećnica Aida Hadžić. 

Također, usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Pervan Zorana, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino Polje“, po zahtjevu Bećirović Sulje, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Budimir Marinka, Odluka o prihvatanju poklona nekretnine-zemljišta (po ponudi Omersoftić Aziza), Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Šahman (Hasib) Sadiku iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele, Odluka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica za izvođenje radova na polaganju podzemnog 0,4 kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2023. godine.

U nastavku rada, vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2023. godinu. Ovogodišnji dobitnici javnog priznanja “Maglajska plaketa” su: Omer Egilmez, Generalni direktor kompanije “Natron-Hayat” i Općinski štab civilne zaštite Maglaj- Jedinica za sanaciju terena iz perioda 1992-1995. godine.

Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine, Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj, Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj i Informacija o toku postupka imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj primljene su k znanju.

Općinsko vijeće Maglaj nije razmatralo Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj i Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Prijave za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, kod nadležnog registarskog suda, zbog Dopisa  Nadzornog odbora KJD d.o.o. Maglaj, broj: 01-1254-1-2-1/23 od 04.09.2023. godine. Općinsko vijeće je Zaključkom zadužilo Nadzorni odbor KJD d.o.o. Maglaj da nastavi sa provođenjem procedure za izbor direktora u skladu sa zakonskim rokovima.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj i Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj vraćeni su na doradu.

Potrebnu većini nije dobila tačka Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.