• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.07.2023

Održana 10. sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Općine Maglaj

Danas je održana 10. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Općine Maglaj na kojoj je izvršena verifikacija Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj, a novi članovi Štaba upoznati sa Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranju štabova civilne zaštite. Pravilnik će biti predmet razmatranja na narednoj sjednici Štaba, s obzirom da je donesen na federalnim nivou 2006. godine, kao i podnošenja eventualnih inicijativa za njegovu izmjenu, dopunu ili usvajanje novog, imajući u vidu događaje koji su nastupili nakon 2006. godine poput katastrofalnih poplava, velikih šumskih požara, klizišta, pandemije virusa COVID-19 i dr.
Štab je, između ostalog, razmotrio Informaciju o posljedicama kišnih padavina i poduzetim mjerama u maju i junu ove godine, kao i aktuelnu situaciju u vezi sa stanjem u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i imovine, koja zahtijeva kontinuiranu saradnju: građana, pravnih lica, Službe civilne zaštite i Štaba, te osiguranje potrebne opreme, o čemu se govorilo prilikom razmatranja Izvještaja o utrošku sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2022. godinu na području općine Maglaj.
Članovi Štaba su upoznati da je u toku izrada Programa razvoja zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća općine Maglaj za period od 2023-2028. godine, upozorenjem građanima pred požarnu sezonu i uklanjanju ambrozije, te o postupku formiranja Službe medicinske pomoći.