• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.07.2023

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeset deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 11.07.2023. godine. Prije usvajanja Dnevnog reda, skinuta je tačka Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj, a dodane su dvije nove tačke: Zaključak (o davanju ovlaštenja ispred  Općinskog vijeća Maglaj kao osnivača Komunalnog javnog društva doo Maglaj, da potpiše prijavu za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva doo Maglaj kod nadležnog registarskog suda i Zaključak (kojim će se naknada za prisustvo vijećnika 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj preusmjeriti za potrebe rada Memorijalnog centra u Srebrenici).

Usvojena je Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „BIJELA PLOČA“, po zahtjevu Ćatić Huseina Maglaj. Donosen je Zaključak, kojim se daje ovlaštenje dopredsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj da u ime Općinskog vijeća Maglaj, kao osnivača Komunalnog javnog društva doo Maglaj, potpiše Prijavu za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva doo Maglaj kod nadležnog registarskog suda, te Zaključak kojim se naknada za prisustvo vijećnika 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj preusmjerava za potrebe rada Memorijalnog centra u Srebrenici.