• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.10.2011

Najava sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 4.10.2011. godine


S A Z I V A M
25.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 20.10.2011. godine u 9,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

- Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
Vijećnička pitanja

D N E V N I R E D

1.a) Izvještaj o radu JU «Dječji vrtić» Maglaj za školsku 2010/2011.godinu
b) Program rada JU «Dječji vrtić» Maglaj za školsku 2011/2012.godinu
2.Izvještaji o radu odgojno obrazovnih ustanova na području općine
Maglaj u školskoj 2010/2011.godine
3.Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Mjesnih zajednica i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MZ
4.Prijedlog Odluke o potrebnim sredstvima za organizovanje, sprovođenje i unapređenje mjera zaštite od požara na području općine Maglaj
5. Informacija o provedenoj interventnoj sistemskoj preventivnoj deratizaciji na području općine Maglaj
6. Informacija o realizaciji odluka Općinskog vijeća za raspisivanje konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja
7. Dopunjena informacija o stanju gazdovanja šumama na području općine Maglaj
8. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća ( 22 – 23 sjednica OV)
9. Prijedlog akata iz službi ( Odluka ili rješenja )
Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Avdić (Fahrudin ) Jusuf
Rješenje o prihvatanju ponude za prvenstveno pravo preuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Abdulaefendić –Janeklić Ifete kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu
Odluka o odobravanju relokacije stambenog objekta Antolović (Mato) Mara

10.Informacija o požarnim intervencijama za mjesec august-septembar 2011.godine na području općine Maglaj
11.Informacija o problemu davanja saglasnosti na istražne radove na kamenolomu Kosova

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Mirsad Nalić, dipl.ing.el.