• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.06.2023

Održan nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

 

Nastavak dvadeset sedme redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održan je 08.06.2023. godine. Vijećnici su razmatrali devet tačaka Dnevnog reda.

Usvojen je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina općina Maglaj i stručna obrada Zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije broj: 04-14-2824-1/23 od 10.04.2023. godine koji je upućen u javnu raspravu.

Također, vijećnici su usvojili: Odluku o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Kosova“ po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa, Odluku o razrješenju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj, Odluku o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Maglaj, Rješenje o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj, kao i Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.01.2023. godine do 30.04.2023. godine.

Potrebnu većinu nisu dobile sljedeće tačke dnevnog reda:  Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022. godinu, Program rada Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2023. godinu, Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022. godinu, kao i Program rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2023. godinu.

Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva u općini Maglaj u 2022. godini primljena je k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.