• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.06.2023

Nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključka sa sjednice Kolegija  Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 06.06.2023. godine, sazivam nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 08.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

 

Za sjednicu predlažem:

DNEVNI RED

 

1. Nacrt Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina općina Maglaj i stručna obrada Zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije broj: 04-14-2824-1/23 od 10.04.2023. godine; Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Kosova“ po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa; Download

3. Prijedlog Odluke o razrješenju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj; Download

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj; Download

5. a) Prijedlog Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Maglaj; Download

    b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj; Download

6. Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.01.2023. godine do 30.04.2023. godine; Download

7. a) Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022. godinu; Download

    b) Program rada Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2023. godinu; Download

8. a) Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022. godinu; Download

    b) Program rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2023. godinu; Download

9. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva u općini Maglaj u 2022. godini; Download

 

 

 

Vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV

Svjetlana Zamboni