• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.05.2023

27. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 22.05.2023. godine, sazivam 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za utorak, 30.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 26.04.2023. godine.

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina općina Maglaj i stručna obrada Zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije broj: 04-14-2824-1/23 od 10.04.2023. godine Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Kosova“ po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa Download

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju/organiziranju Općinskih službi za upravu Općine Maglaj Download

4. Prijedlog Odluke o razrješenju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj Download

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj Download

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj Download

7. Izvještaj o radu Javnih ustanova (Dom zdravlja, Narodna apoteka, Narodna biblioteka, Dom kulture i Centar za socijalni rad) za 2022. godinu sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine Download

8. Program rada Javnih ustanova (Narodna apoteka, Narodna biblioteka, Dom kulture i Centar za socijalni rad) za 2023. godinu Download

9. Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.01.2023. godine do 30.04.2023. godine Download

10.
     a) Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022. godinu Download
     b) Program rada Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2023. godinu Download

11.
     a) Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022. godinu Download
     b) Program rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2023. godinu Download

12. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva u općini Maglaj u 2022. godini Download

Vijećnička pitanja i inicijative.