• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2023

Konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

Na osnovu člana 27. i 28. Odluke o javnim priznanjima općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/23), Komisija za dodjelu javnih priznanja dana, 12.05.2023. godine, raspisuje

 

K O N K U R S

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

 

Član 1.

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu s ovom Odlukom, vijećnici i klubovi vijećnika, Općinski načelnik, organi mjesne samouprave, organi uprave na svim nivoima vlasti, ustanove, priverdna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije, neformalna grupa od najmanje 20 građana općine Maglaj i druge prvane osobe.

Samoincijativa za dodjelu javnih priznanja, nije dopuštena.

 

Član 2.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja dostavlja se na unificiranom obrascu i dostavlja se Komisiji putem Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Prijedlog iz prethodnog stava sadrži sljedeće podatke:

- Ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata koji su predloženi za javno priznanje,

- Naziv priznanja za koji se kandidat predlaže,

- Obrazloženje prijedloga,

- Raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja i

  • Tačno naznačeno i opisano djelo, rad, uspjeh i sl. zbog kojih se predlaže.

 

Član 3.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima općine Maglaj i drugim licima koja rade na području općine Maglaj, udruženjima, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima za uspjehe u radu i djelovanju, kojima se značajno doprinosi razvoju općine Maglaj, kao cjeline ili pojedinih njenih dijelova, afirmaciji njenih interesa, kao i radi odavanja počasti i zahvalnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Javna priznanja se mogu dodjeljivati i građanima, drugim licima i institucijama koji rade van područja općine Maglaj, udruženjima, privrednim društvima i drugim privrednim licima koji svojim djelovanjem i radom značajno doprinose razvoju općine Maglaj, afirmaciji njenih interesa, kao i radi odavanja počasti i zahvalnosti.

 

Član 4.

Javna priznanja su:

1. Priznanje Grb Maglaja

2. Priznanje Počasni građanin Maglaja

3. Priznanje Maglajska plaketa

4. Priznanje Maglajska lenta

5. Priznanje Zahvalnica

Pored općih uvjeta za dodjelu javnih priznanja iz prethodnog člana utvrđuju se i posebni kriteriji.

Kriteriji za dodjelu Grba Maglaja su:

- Najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedenim područjima djelovanja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoline i drugim oblastima),

- Objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,

- Izuzetan doprinos u odbrani Maglaja i Bosne i Hercegovine,

- Izuzetan doprinos i zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštite osnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, ustavom i zakonima,

- Izuzetan doprinos unapređenju života u Maglaju,

- Transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Maglaja i Bosne i Hercogovine,

- Javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci ili izumi čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,

- Općepoznat ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta,

- Javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine.

Kriteriji za dodjelu Maglajske plakete su:

- Natprosječno ostvareni rezultati u radu pojedinačnog privrednika ili privrednog društva koje egzistira i djeluje u Maglaju,

- Vidljiv doprinos u privrednom napretku općine,

- Mjerljiv i vidljiv doprinos u zapošljavanju mladih i obrazovanih kadrova,

- Priznati radovi rezultati u racionalizaciji i pronalascima,

- Mjerljiv doprinos u odbrani Maglaja i Bosne i Hercegovine,

- Naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,

- Transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije maglajskih vrijednosti,

- Naročit doprinos i ostvarenju zaštite na radu i zaštite okoline,

- Općepoznat ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, udruženju građana i sl.),

- Naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr.višestruki davoci krvi, poznati humanisti i sl.) i

- Mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

Kriteriji za dodjelu Maglajske lente su:

- Javno obajavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina Maglaja za višegodišnji angažman u privrednom i društvenom životu Maglaja.

Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

- Objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Maglaja, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine Maglaj,

- Objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat,

- Postignut uspjeh grupe građana i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,

- Naročit doprinos u ostavrivanju zaštite na radu i zaštite okoline,

- Naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.),

- Mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

Član 5.

Komisija utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja po završenom vrednovanju i ocjenjivanju svih elemenata sadržanih u prijedlozima i priloženoj dokumentaciji.

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

Član 6.

Konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja traje 20 dana od dana objavljivanja.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja dostavlja se na unificiranom obrascu putem preporučene pošiljke ili pisarnice Općine Maglaj sa naznakom za Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Maglaj – NE OTVARATI

Unificirani obrazac se može preuzeti na info pultu Općine Maglaj ili OVDJE.

Prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.

 

Član 7.

Konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, na internet stranici općine Maglaj i putem RTV Maglaj.

 

 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja