• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.04.2023

Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeset šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 26.04.2023. godine. Vijećnici su razmatrali jedanaest tačaka Dnevnog reda.

Usvojen je Periodični finansijski izvještaji Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2023. godine i Registar budžetskih korisnika. Nadalje, usvojena je Odluka o javnim priznanjima općine Maglaj, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić (Ibrahim) Esadu iz Misurića, općina Maglaj, radi oblikovanja građevinskih parcela, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po zahtjevu Stenaklić Hane, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po inicijativi Općine Maglaj, te Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Bijela Ploča“, po zahtjevu Ćatić Husejina.

Također, vijećnici su usvojili: Odluku o objavljivanja Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Odluku o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu, te Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.